Thứ sáu, 23/06/2017

Kết quả SXKD của Binh đoàn 12 năm 2015

author Admin 2016-02-05 08:15:00

 

 

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2015

VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2016

 BINH ĐOÀN 12 – TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN

                                                 

                      Binh đoàn 12 được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tặng Huân chương Lao động nhân Lễ khánh thành Thủy điện Lai Châu.

I . THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Năm 2015, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quan trọng đều hoàn thành vượt mức kế hoạch Bộ Quốc phòng giao và đạt được Nghị quyết của Đảng ủy Binh đoàn; Giá trị sản xuất, nghiệm thu, thanh toán đạt trên 4.600 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, SXKD phát triển theo hướng ổn định và thực chất, đặc biệt trong năm đã có 2 đơn vị là Công ty 185, Công ty 17 đạt chỉ tiêu sản xuất, nghiệm thu, thanh toán trên 500 tỷ đồng; so với năm 2014 các chỉ tiêu đều đạt mức tăng trưởng trên 12%; đời sống người lao động được đảm bảo, thu nhập bình quân được cải thiện nâng cao. Cụ thể:

- Giá trị sản xuất toàn Tổng công ty đạt113,6% kế hoạch BQP giao; tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2014.

- Giá trị nghiệm thu đạt 105,6% KH, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2014. 

- Giá trị thanh toán đạt  97% KH, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm trước.

- Lợi nhuận và thu nộp ngân sách bằng 100,5% KH BQP giao. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu đạt 11,9%.

- Thu nhập bình quân đạt 7.650.000 đồng/người/tháng = 109,2% Nghị quyết của Đảng ủy Binh đoàn và bằng 1,19 lần lương QP. So với năm 2014 tăng ≈11,2%.

2. Công tác phát triển thị trường: đượctriển khai tích cực, quyết liệt, kết quả tìm việc đạt mục tiêu Nghị quyết của Đảng ủy Binh đoàn năm 2015,với 277 công trình, hạng mục công trình giá trị đạt 5.023 tỷ đồng.

3. Công tác điều hành tổ chức sản xuất, quản lý tiến độ, chất lượng công trình

Năm 2015, Tổng công ty trực tiếp quản lý điều hành thi công 17 gói thầu/14 dự án. Kết quả thực hiện trong năm: Giá trị sản xuất đạt 2.365 tỷ chiếm 49% GTSX toàn Tổng công ty thực hiện, Giá trị nghiệm thu đạt 2.135 tỷ, thanh toán 1.816 tỷ đồng.

Công tác điều hành tổ chức sản xuất, quản lý tiến độ, chất lượng các dự án của Tổng công ty được quan tâm chỉ đạo sâu sát. Nhiều công trình trọng điểm như Quốc lộ 1 (đoạn qua Phú Yên, Thừa Thiên Huế, BOT Quảng Trị), QL14 đoạn qua địa bàn Tây Nguyên, Thủy điện Lai Châu, Gói 8 đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây, Gói 2 đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Gói 35 thủy lợi Ngàn Trươi, thủy điện Thác Mơ đảm bảo tiến độ, chất lượng được Chủ đầu tư đánh giá cao.

Trong năm đã hoàn thành 246 công trình và hạng mục công trình, trong đó có 209Km đường giao thông; 23 công trình cầu; công trình dân dụng 1.808 m2; khảo sát, lập dự án đầu tư và thiết kế 13 dự án; RPBM, vật nổ 5.175 Ha. Đặc biệt đã hoàn thành và bàn giao nhiều công trình trọng điểm của Nhà nước như dự án QL1 đoạn Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Phú Yên; dự án Quốc lộ 14 đoạn qua địa bàn Tây Nguyên; công trình thủy điện Lai Châu; gói thầu số 8 đường cao tốc Thành phố HCM - Long Thành - Dầu Giây; các gói thầu Quân chủng Hải Quân tại Cam Ranh và nhiều công trình khác đúng theo kế hoạch của Chủ đầu tư.

                                                          

                                                                         Các đơn vị được nhận cở Thi đua của Binh đoàn 2015

4. Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản

Năm 2015 toàn Tổng công ty đã đầu tư 113,6 tỷ đồng tỷ đồng, đã thực hiện mua sắm 93 đầu xe máy thiết bị các loại. Công tác thực hiện đầu tư đảm bảo theo đúng quy định.

5. Công tác tài chính

Trong năm đã theo dõi, đôn đốc các đơn vị, Ban điều hành dự án thực hiện thanh toán, thu hồi công nợ, thu nộp Ngân sách và nộp cấp trên, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD, đồng thời tham mưu đề xuất giúp đỡ các đơn vị khó khăn về vốn để đảm bảo tiến độ các công trình trọng điểm.

Thanh toán thu hồi công nợ đã có nhiều cố gắng so với năm 2014. Đến ngày 31/12/2015 các Chủ đầu tư còn nợ 1.680 tỷ đồng.

6. Công tác tổ chức lao động và đào tạo

- Thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp được BQP phê duyệt, trong năm đã tiến hành rà soát kiện toàn tổ chức biên chế TCT và các đơn vị; xây dựng, sửa đổi, bổ sung Điều lệ TCT báo cáo BQP phê duyệt, phê duyệt Điều lệ cho các công ty TNHHMTV; chỉ đạo các đơn vị rà soát xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Trong năm đã nâng bậc lương cho 1.016 đ/c, phiên quân hàm cho 229 đồng chí; chuyển chế độ QNCN cho 32 đồng chí, tuyển dụng CNVQP cho 50 trường hợp; Thực hiện điều động, tuyển dụng, thôi việc, nghỉ hưu, tử tuất và phục viên cho 756 đ/c.

- Công tác đào tạo nguồn nhân lực đạt được những kết quả tích cực, trong năm đã đào tạo và liên kết đào tạo 386 học viên tại Trường Trung cấp cầu đường. Bồi dưỡng, tập huấn cho 239 học viên; gửi đào tạo, bồi dưỡng 120 học viên. Tổ chức thi nâng bậc chuyên môn kỹ thuật 169 người đạt kết quả; tuyển dụng 265 người (trong đó đại học và cao đẳng 164 người) bổ sung nguồn nhân lực chuyên môn kỹ thuật cho các đơn vị.

II . NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG VÀ XÂY DỰNG ĐƠN VỊ

- Công tác quân sự quốc phòng luôn được quan tâm, đã quán triệt sâu sắc Chỉ lệnh, phương châm chỉ đạo của Bộ, vận dụng vào tình hình thực tiễn tại đơn vị để triển khai huấn luyện có trọng tâm, trọng điểm nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chỉ huy tham mưu cho cán bộ cơ quan các cấp theo chức trách nhiệm vụ. Trong năm đã hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị tổ chức kiểm tra sẵn sàng động viên theo chỉ tiêu BQP giao; chỉ đạo Lữ đoàn 470, 384, 17, 99, 472 huấn luyện quân nhân dự bị cho 263 đ/c; hướng dẫn, chỉ đạo 2 Lữ đoàn dự bị động viên (17, 532) tổ chức diễn tập chỉ huy tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ đạt kết quả tốt, huấn luyện 80 chiến sĩ mới và 216 đồng chí chuyển từ công nhân viên quốc phòng sang quân nhân chuyên nghiệp đúng nội dung, chương trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

- Thực hiện tốt công tác nắm, quản lý tình hình chính trị nội bộ. Chỉ đạo duy trì thực hiện nghiêm Điều lệnh, kỷ luật quân đội, chế độ trực chỉ huy, trực ban, thường trực SSCĐ, đóng quân canh phòng trong các ngày nghỉ, ngày lễ đảm bảo an toàn tuyệt đối.

- Công tác đảm bảo an toàn và chấp hành kỷ luật đã tuyên truyền, giáo dục phổ biến kiến thức về an toàn, pháp luật và chú trọng đảm bảo trang bị bảo hộ lao động cho người lao động.

- Công tác thanh tra nội bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong năm đã tiến hành 03 cuộc thanh tra, kiểm tra, xác minh giải quyết khiếu nại; chỉ đạo các đơn vị tự kiểm tra thực hiện nhiệm vụ SXKD; tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại theo đúng thẩm quyền.

- Công tác điều tra đã thực hiện xác minh 13 vụ/20 đối tượng.Công tác tổ chức điều tra xác minh, kết luận giải quyết vụ việc, vụ án khách quan, đúng người đúng tội,tuân thủ theo đúng trình tự quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

- Công tác kiểm soát đã tiến hành kiểm tra các đơn vị  (Công ty 185, 492, Tư vấn và khảo sát thiết kế xây dựng), 98 và Ban Điều hành QL1 Phú Yên. Qua kiểm tra đã có những đánh giá, nhận xét, kiến nghị, giúp cho Tổng Giám đốc, Thường vụ Đảng ủy Binh đoàn, Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy các đơn vị nắm bắt được tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị, có biện pháp chấn chỉnh, chỉ đạo kịp thời.

- Công tác giải quyết chế độ chính sách tồn đọng Đoàn 559: Năm 2015 đã đón tiếp và hướng dẫn thủ tục cho 1.501 trường hợp và giải quyết xác nhận cho 1.106 trường hợp, đảm bảo nguyên tắc đúng chế độ chính sách quy định của Đảng và Nhà nước. Đón tiếp, hướng dẫn và cung cấp thông tin tìm mộ liệt sĩ, xác nhận thương binh cho 300 trường hợp.

III. CÔNG TÁC ĐẢNG, CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ

Đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để triển khai các mặt với nhiều nội dungthiết thực hiệu quả. Trong năm đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội đảng các cấp từ cơ sở đến Binh đoàn đạt kết quả tốt, đảm bảo đúng kế hoạch, nguyên tắc, thủ tục.Công tác phát triển đảng thường xuyênđược quan tâm, toàn Đảng bộđã mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 82 quần chúng, lớp bồi dưỡng lý luận cho 82 đảng viên dự bị; trong năm đã kết nạp 77quần chúng ưu tú vào đảng…

 

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU KẾ HOẠCH SXKD VÀ XDĐV NĂM 2016

...

1. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

- Mục tiêu chung của Tổng công ty là tiếp tục giữ vững sản xuất ổn định, khi có thời cơ thuận lợi sẽ bứt phá đi lên; phấn đấu các chỉ tiêu sản xuất, nghiệm thu, thanh toán tăng trưởng từ 10% trở lên so với năm 2015; Nộp ngân sách phấn đấu đạt 200 tỷ đồng trở lên; thu nhập bình quân phấn đấu đạt 8.000.000 đồng/người/tháng trở lên.

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý điều hành từ Tổng công ty đến các đơn vị, thực hiện chức năng quản lý, điều hành, giám sát và kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Công ty mẹ, các công ty con nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2. Nhiệm vụ xây dựng đơn vị

- Tập trung triển khai thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, thực hiện cổ phần hóa các Công ty con là Công ty TNHH MTV theo Quyết định của BQP, hoàn thành phương án CPH và hoạt động theo mô hình mới trong năm 2016.

- Tiến hành rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện quy chế quản lý nội bộ phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo đồng bộ, vận hành có hiệu quả.

- Củng cố, kiện toàn tổ chức biên chế cơ quan, đơn vị theo hướng tinh, gọn phù hợp với quy mô sản xuất của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty mẹ và các Công ty con.

3. Công tác Đảng, công tác chính trị

- Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2016; Chỉ thị, kế hoạch CTĐ, CTCT của Tổng cục Chính trị và Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2016 của Đảng ủy Binh đoàn; trọng tâm là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Binh đoàn lần thứ VIII.

- Tập trung xây dựng Đảng bộ Binh đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chủ động định hướng tư tưởng cho cán bộ, nhân viên trước những biến động về tình hình thế giới, khu vực, trong nước, nhất là chủ trương của Nhà nước về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực sự tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống. Tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức tư tưởng và hành động, lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2016, xây dựng Đảng bộ TSVM, Binh đoàn VMTD. 

 

                                                         HỘI NGHỊ QUÂN CHÍNH BINH ĐOÀN 12