Thứ hai, 26/06/2017

Chương trình hoạt động

author Admin 2014-09-08 02:37:00

                    CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

          CỦA HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN

                ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM

                         (Nhiệm kỳ 2011-2016)

 

A.   CHƯƠNG TRÌNH, MỤC TIÊU TỔNG QUÁT.

          Mục tiêu tổng quát của Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam trong giai đoạn 5 năm, kể từ ngày Đại hội thành lập Hội (2011 - 2016) là:

- Phấn đấu xây dựng, củng cố bộ máy tổ chức, nâng cao vai trò tác dụng của Hội; Đảm bảo có từ 80 đến 90 % các tỉnh, thành phố, địa phương liên quan đến truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh thành lập tổ chức Hội theo quy định của Điều lệ Hội và quy định của pháp luật; Củng cố Ban Liên lạc các đơn vị hoạt động theo Điều lệ Hội phát huy tác dụng, đạt hiệu quả.

- Ban hành các quy chế, chương trình tổ chức hoạt động của Ban Chấp hành theo chức năng nhiệm vụ của Điều lệ Hội; Phát triển nguồn nhân lực hội viên, nhất là các hội viên có thực tế hoạt động, chiến đấu công tác và tâm huyết xây dựng Hội.

- Tổ chức và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội, trọng tâm là công tác tình nghĩa, giữ gìn, kế thừa, phát huy truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh.

- Tham mưu, đề xuất thực hiện chức năng, nhiệm vụ; Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên theo quy định của Điều lệ Hội.

- Phát triển kinh tế Hội bằng các nguồn lực xã hội hóa, nhằm tự chủ về tài chính, quyết tâm xây dựng Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ chí Minh phát triển vững mạnh.  

 B. CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Phát triển tổ chức và phát huy vai trò tác dụng của Hội

          - Sau Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ Nhất, Ban Thường vụ kịp thời trình Bộ Nội vụ Dự thảo Điều lệ Hội để Bộ phê duyệt, quyết định. Báo cáo cơ quan có thẩm quyền khắc dấu Hội, công báo địa chỉ Văn phòng Hội, chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hội để quan hệ công tác; Trên cơ sở đó, ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Quy chế quản lý tài sản, tài chính Hội; Biểu tượng của Hội và các văn bản khác liên quan, nhằm triển khai tổ chức hoạt động Hội.

- Căn cứ Điều lệ Hội đã được Bộ Nội vụ phê duyệt, hướng dẫn, chỉ đạo các tỉnh, thành phố, địa phương và Ban Liên lạc các đơn vị truyền thống về công tác phát triển, xây dựng tổ chức Hội.

- Kịp thời kiện toàn tổ chức các Ban Chuyên môn trực thuộc Hội căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ Hội được phê duyệt trong Điều lệ để triển khai hoạt động.

- Xây dựng Đề án củng cố, thành lập một số đơn vị trực thuộc Hội để thực hiện nhiệm vụ theo chức năng như: Quỹ Nghĩa tình Trường Sơn; Trung tâm nghiên cứu bảo tồn, bảo tàng di sản Trường Sơn; Trung tâm Tư vấn phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch Trường Sơn; Trung tâm công tác Phụ nữ - Gia đình Trường Sơn; Tạp chí Trường Sơn… trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, quyết định, triển khai.

2. Phát triển hội viên, không ngừng nâng cao chất lượng công tác.

Ban Chấp hành Hội tập trung công tác phát triển hội viên và các Thành viên theo quy định Điều lệ Hội; Hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp số lượng hội viên, thành viên ở địa phương và đơn vị truyền thống để quản lý, tiến hành cấp Thẻ hội viên (mẫu Thẻ do BCH Hội quy định, quản lý, việc cấp Thẻ do các đơn vị cơ sở tiến hành); Phối hợp chặt chẽ với Hội Cựu chiến binh các cấp để thực hiện tốt công tác chính sách, tình nghĩa, phát triển kinh tế… Các Hội Thành viên ở địa phương, Ban Liên lạc các đơn vị truyền thống kịp thời xây dựng chương trình công tác năm 2011-2012 và các năm tiếp theo, báo cáo BCH Hội để kịp thời theo dõi, chỉ đạo.

3. Tích cực tuyên truyền, giáo dục đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn, phát huy truyền thống Bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh.

            - Động viên hội viên tích cực tham gia học tập và thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tại địa phương cư trú và đơn vị công tác.

          - Biên tập tài liệu tuyên truyền về lịch sử, truyền thống Bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh và chức năng nhiệm vụ Hội để phát hoặc tuyên truyền sâu rộng đến địa phương, cơ sở… tạo sự thống nhất trong chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với vai trò, vị trí của Hội; Đồng thời làm tốt việc tuyên truyền sâu rộng hoạt động đến hội viên của Hội.

          - Các địa phương, đơn vị truyền thống thuộc Hội tự biên soạn lịch sử, truyền thống của đơn vị mình để làm cơ sở động viên hội viên, đoàn kết, phấn đấu giữ gìn, phát huy truyền thống của đơn vị, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức người chiến sĩ Trường Sơn trong thời kỳ mới.

 4. Quan hệ chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn

- Báo cáo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, xin ý kiến chỉ đạo để xây dựng các chương trình công tác chuyên môn về truyền thống, lịch sử, văn hóa như:

          + Công tác tuyên truyền: Phổ biến tài liệu, sách báo, văn hóa phẩm; Tổ chức các hội thảo, hoạt động văn hóa nghệ thuật, hoạt động tình nghĩa.

          + Tham mưu, tư vấn, phối hợp với một số cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc tham gia khôi phục các di tích lịch sử Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trong chiến tranh chống Mỹ, cứu nước; Lập bia di tích một số địa điểm trên tuyến Trường Sơn có những chiến công tiêu biểu.

+ Nghiên cứu, biên soạn, bổ sung những chiến tích của Bộ đội Trường sơn đã được nêu lên trước đây nhưng chưa chính xác hoặc chưa đầy đủ trong các chiến dịch: Tổng tiến công Mậu Thân 1968, Đường 9 - Nam Lào năm 1971, Quảng trị năm 1972, Giải phóng và bảo vệ Trung Nam Lào, Tổng tiến công nổi dậy, Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, chiến đấu và bảo vệ biên giới phía Bắc 1979 vv...

+ Giai đoạn phát triển kinh tế từ năm 1975 đến nay, cần làm rõ hơn Đường Hồ Chí Minh với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa xây dựng và phát triển đất nước; Bộ đội Trường sơn với các công trình xây dựng, qua các gia đoạn: Đường Hồ Chí Minh, Thủy điện Sông Đà, Sơn La, Lai Châu, Tây Nguyên vv…  

- Báo cáo Bộ Nội vụ xin ý kiến về công tác tổ chức, xây dựng, phát triển Hội.

- Phối hợp với Binh Đoàn 12 thực hiện những nhiệm vụ liên quan tới việc bảo tồn, giữ gìn những di tích lịch sử liên quan như: Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh,  triển khai xây dựng các “Công trình ngoài trời Trung tâm Trường Sơn” tại Quảng Bình; Tôn tạo, nâng cấp một số di tích lịch sử Chỉ huy sở Bộ tư lệnh Trường Sơn; Phối hợp với Bạn Lào và một số đơn vị liên quan tu bổ, bổ sung hiện vật lịch sử, góp phần xây dựng Bảo tàng Bản Đông (huyện Sê Pôn, Lào).

          - Quan hệ chặt chẽ với các tỉnh, thành phố, địa phương để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác: Tổ chức phát triển Hội, tình nghĩa và truyền thống.

          - Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, thực hiện có hiểu quả các chính sách xã hội, thương binh, liệt sỹ, nạn nhân chất độc da cam Dioxin, nâng cao mức sống, xóa đói giảm nghèo.

5. Phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế liên quan đến nhiệm vụ của Hội.

-  Đối với các tổ chức hội có cùng mục tiêu liên quan truyền thống, tình nghĩa  như: Hội CCB Việt Nam, Hội Cựu TNXP Việt Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam vv… cần phối hợp thực hiện các công tác về chính sách xã hội, thương binh, liệt sỹ, giải quyết tồn đọng sau chiến tranh liên quan đến Trường Sơn; Công tác tình nghĩa, xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế…

- Đối với các tổ chức hội, cơ quan có tính chất nghiên cứu, bảo tồn giá trị như Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Viện Lịch sử Quân sự, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Quân sự, các Bảo tàng Lịch sử…thì phối hợp cùng khai thác, tìm hiểu hiểu, nghiên cứu làm phong phú hơn giá trị các vấn đề lịch sử Trường Sơn.

6. Phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế liên quan

Hiện nay trên thế giới có nhiều tổ chức Hội, Hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực về hoà bình, giải quyết các vấn đề chiến tranh, đoàn kết hữu nghị, hợp tác phát triển kinh tế xã hội. Hội cần nghiên cứu tìm hiểu để mở rộng quan hệ hợp tác, tranh thủ sự giúp đỡ của các Hội, Hiệp hội đó.

- Đối với Lào, thông qua Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, trong thời gian tới xúc tiến mối quan hệ với Hiệp hội CCB Quốc gia Lào, với lãnh đạo và chính quyền một số địa phương Lào, phối hợp thực hiện các chương trình về giải quyết tồn đọng sau chiến tranh; Tuyên truyền, giữ gìn, tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử Đường Hồ Chí Minh trong chiến tranh trên đất nước Lào; Cụ thể: Dựng bia di tích thuộc các tỉnh Trung Hạ Lào ở một số điểm di tích tiêu biểu; Tham gia tu bổ, giữ gìn nguyên trạng 1 km đường Hồ Chí Minh trên đoạn Bản Đông - Mường Nòong (Nhà nước Lào đã có chủ trương bảo vệ); Tôn tạo di tích Lịch sử Chỉ huy sở Bộ Tư lệnh Trường Sơn tại Na Hi; Tôn tạo, nâng cấp Bảo tàng Bản Đông; Tiếp tục phối hợp tìm kiếm hài cốt liệt sỹ Trường Sơn hy sinh trên đất Lào. Phối hợp cùng sưu tầm, biên tập, xuất bản sách, dựng phim ảnh, tài liệu về tình hữu nghị đoàn kết Việt – Lào trong chiến tranh trên tuyến đường Trường Sơn và phát triển kinh tế hiện nay.

          -  Đối với Campuchia, thông qua Đại sứ quán Campuchia, tiến hành các cuộc thăm hữu nghị, đoàn kết, tiến hành trao đổi, nghiên cứu, ghi chép, bổ sung các tư liệu lịch sử đoàn kết chiến đấu của Bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của hai dân tộc.

- Đối với các tổ chức quốc tế khác có liên quan như: Tổ chức Nạn nhân nhiễm chất độc da cam Dioxin, Tổ chức Hòa bình Hữu nghị, Kinh tế phát triển… Hội cần nghiên cứu, tìm hiểu và thúc đẩy các mối quan hệ, trao đổi hợp tác thông qua các quy định pháp luật của Nhà nước và theo chức năng, nhiệm vụ Điều lệ Hội.

7. Tổ chức tốt các hoạt động tình nghĩa, phát triển kinh tế, nâng cao mức sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của hội viên

- Thường xuyên duy trì những hoạt động truyền thống tình nghĩa Trường Sơn, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm cần được giữ gìn, phát huy và không ngừng nâng cao nhằm giáo dục cho các thế hệ trẻ; Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác tìm kiếm hài cốt liệt sỹ, giúp đỡ thân nhân gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh.

- Xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả  Quỹ “Nghĩa tình Trường Sơn” của Hội; Chương trình “Nghĩa tình Trường Sơn” của báo Sài Gòn Giải Phóng và một số hoạt động khác, nhằm tạo điều kiện hỗ trợ những hội viên Trường Sơn có hoàn cảnh khó khăn, thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nạn nhân chất độc da cam…

- Phát động phong trào“ Phát huy truyền thống Bộ đội Trường Sơn Anh hùng trong mặt trận kinh tế xây dựng đất nước” nhằm động viên, xây dựng, tuyên truyền các mô hình cá nhân, gia đình, tập thể, doanh nghiệp…tiêu biểu làm kinh tế giỏi của Trường Sơn trên các phương tiện thông tin của Hội và cả nước để nhân rộng và phát huy. 

          - Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên.

8. Phát triển nâng cao nguồn vốn quỹ Hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

          - Chủ động tạo ra nguồn thu nhập tài chính ổn định, bảo đảm chi cho các hoạt động thường xuyên cho vận hành bộ máy của Hội; Chi phí để triển khai các hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ Hội.

          -  Xây dựng Đề án các nguồn thu của Hội: Hội phí, dịch vụ đào tạo, tư vấn, thông tin, chuyển giao công nghệ...; Hỗ trợ, tài trợ từ các đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân; Hỗ trợ từ các tổ chức nhân đạo, nhà tài trợ quốc tế thông qua các chương trình, dự án. Kinh phí từ các dự án của Hội khi đã đăng ký và được các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện đạt kết quả.

- Thực hiện nghiêm chế độ quản lý tài chính theo quy định của Điều lệ Hội và theo quy định của pháp luật.

          C. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          - Căn cứ Điều lệ Hội, Nghị quyết Đại hội, Ban Chấp hành Hội xây dựng Quy chế họat động và các Chương trình, Kế hoạch thực hiện hàng năm; Thường xuyên kiểm tra để tổ chức triển khai có hiệu quả.

          - Ban Chấp hành giao cho Ban Thường vụ, thay mặt Ban Chấp hành thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội và các Chương trình hoạt động; Thực hiện  tốt công tác thi đua, khen thưởng, tiến hành sơ kết, tổng kết kịp thời; Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm để thực hiện tốt các nhiệm vụ, định kỳ báo cáo kịp thời, đầy đủ về Ban Chấp hành.