Thứ bảy, 24/06/2017

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc hỗ trợ học tập đối với trẻ em và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt

author Admin 2014-11-17 05:37:00

 Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTB&XH của Bộ Tài chính-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Giáo dục và Đào tạo : Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ về học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên các dân tộc rất ít người theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010  của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - 

BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG

 THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

______________

Số: 03/2012/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTB&XH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 01  năm 2012