Quyết định thành lập CLB Gia đình Nữ doanh nhân Trường Sơn

07/03/2017 - 155 lượt xem

HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM Số: 10/QĐ-HTS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 12 thá...