Nghị quyết về phương hướng công tác Quý IV/2016

17/10/2016 - 134 lượt xem

HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN CHẤP HÀNH TW HỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BAN THƯỜNG VU Số: 96 /BC – H ...