Danh sách Chủ tịch và Trưởng ban Kiểm tra của các đơn vị đã Đại hội thành lập Hội

30/01/2016 - 130 lượt xem

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2016 DANH SÁCH CHỦ TỊCH HỘI VÀ BAN KIỂM TRA CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ ĐẠI HỘI (Tính đến ngày 31/12/2015) S TT Địa phương Chủ tịch Hội Ban Kiểm tra Phú Thọ Nguyễn Hữu Sửu 1. Đào ...