Quyết định thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội Nhiệm kỳ II

03/08/2015 - 286 lượt xem

HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM -------- Số: 56 /QĐ-TWH Độc Lập- Tự Do – Hạnh Phúc ----------***--------- Hà Nội, ngày 25 tháng 6...