Phân công nhiệm vụ các Ủy viên BCH Hội VHNT Trường Sơn

10/04/2017 - 414 lượt xem

PHÂN CÔNG BAN CHẤP HÀNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2017 - Căn cứ Nghị quyết Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn; - Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội quy định tại Điều lệ Hội VHNT ...