Chương trình Đại hội đại biểu Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn, lần thứ Nhất

14/03/2017 - 234 lượt xem

HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2017 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI HỘI VĂN...