Chỉ huy Binh trạm, Trung đoàn Bộ đội Trường Sơn.

24/09/2019 - 2701 lượt xem

Ban Lich sử, truyền thống giới thiệu Danh sách Chỉ huy các Binh trạm, Trung đoàn Bộ đội Trường Sơn các thời kỳ.