Chuyến thị sát đặc biệt.

13/04/2017 - 340 lượt xem

Chuyến thị sát đặc biệt. Tháng 3/1975, Bộ Tư lệnh Trường Sơn được Bộ Tổng Tham mưu giao nhiệm vụ tham gia chiến dịch Tây Nguyên, nhiệm vụ cụ thể là làm đường chiến dịch, đảm bảo cung ứng khí tài, đ...