Thơ dự thi LBTS: Nhật ký Khe Ni của Hồ Bá Thâm

18/05/2015 - 366 lượt xem

NHẬT KÝ KHE NI Hồ Bá Thâm Khe Ni 10-11-1968 Chiều Còn đây điếu thuốc chia đôi Còn đây tiếng sáo lưng đồi véo von Còn đây bát sữa trộn đường Ngọt bùi chưa đến. Căm hờn đã sôi! Tối Xa rồi ...