Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7

01/07/2020 - 75 lượt xem

Ba hình thức kỷ luật cán bộ về hưu có vi phạm; hộ chiếu gắn chíp điện tử... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7.