Hội nghị Ban Chấp hành Hội Trường Sơn tỉnh Hà Nam

Ngày đăng: 04:21 11/06/2020 Lượt xem: 506
         Hội nghị Ban Chấp hành Hội Trường Sơn tỉnh Hà Nam
       
 

     Chiều ngày 10/6/2020 , tại Thành phố Phủ Lý , Ban Chấp hành Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Tỉnh Hà Nam (Hội Trường Sơn tỉnh Hà Nam)  nhiệm kỳ 2014-2019 đã tổ chức Hội nghị để quán triệt và xác định kế hoạch thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND Tỉnh của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam và hướng dẫn của Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam (Hội Trường Sơn Việt Nam) về công tác tổ chức nhân sự, chấp hành các quy định của pháp luật và Điều lệ Hội, làm công tác chuẩn bị để tiến tới tổ chức Đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019-2024.
     Về dự chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch; Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực - Tổng Thư ký, Đại tá Nguyễn Văn Ninh, Phó Chủ tịch - Trưởng Ban Tổ chức, Đại tá Thái Sầm, Trưởng ban Kiểm tra Hội Trường Sơn Việt Nam.
   Sau khai mạc của đồng chí Trương Đình Tiến, Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Hà Nam; đồng chí Trương Thị Hoài Thanh, Phó Chủ tịch đã thay mặt Ban Thường vụ quán triệt sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND Tỉnh tại văn bản số 1576/ UBND-NC ngày 04/6/2020, của Sở Nội vụ tại văn bản số 410/SNV-TCBC ngày 05/6/2020 và của Thường trực Hội Trường Sơn Việt Nam tại văn bản số 43/HTSVN- TC ngày 08/6/2020.
    Thay mặt Thường trực Hội Trường Sơn Việt Nam đồng chí Võ Sở đã phát biểu chỉ đạo. Đồng thời, các đồng chí trong đoàn công tác đã phát biểu trao đổi, gợi mở một số vấn đề mà BCH Hội Trường Sơn Tỉnh Hà Nam cần phải tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện, tháo gỡ những khó khăn, bất cập hiện nay, sớm ổn định tình nội bộ, tiến tới tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2 theo quy định.
     Sau đó, các đồng chí trong BCH dự Hội nghị đã phát huy tinh thần trách nhiệm phát biểu ý kiến nghiêm túc, xây dựng; BCH khẳng định những kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, của Sở Nội vụ, của Hội Trường Sơn Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn, kịp thời theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Hội và Quy chế hoạt động của BCH nhiệm kỳ 2014-2019.  Qua đó, giúp cho BCH, Ban Thường vụ và lãnh đạo Hội nhiệm kỳ 2014-2019 thấy rõ được thiếu sót, khuyết điểm vừa qua, rút ra bài học, kinh nghiệm sâu sắc trong việc chấp hành các nguyên tắc, quy định về công tác tổ chức nhân sự của Hội.
      Đồng thời, để tiếp tục thực hiện công việc tổ chức Đại hội lần 2 nhiệm kỳ 2019-2024 theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và Sở Nội vụ; BCH đã bầu Ban Trù bị chuẩn bị tổ chức Đại hội, gồm có 5 đồng chí:     
 -Đồng chí Tạ Thị Hoán , Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban
 -  Đồng chí  Nguyễn Quang Huân, UVBCH - Phó Trưởng ban
 - Ngô Quốc  Lãm, UVBCH - Phó Trưởng ban
  - Đồng chí Ngô Văn Cán, Ủy viên Ban Thường vụ - Ủy viên
  -Đồng chí Nguyễn Văn Tới , Ủy viên BCH - Ủy viên
    Ban Trù bị có nhiệm vụ tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh các nội dung chuẩn bị Đại hội theo Nghị quyết số 46/NQ-BCH, ngày 07/9/2019 của BCH nhiệm kỳ 2014-2019 để báo cáo BCH trình Đại hội lần 2 nhiệm kỳ 2019-2024.
     Tại Hội nghị BCH cũng đã quyết định một số vấn đề quan trọng khác theo Điều lệ Hội và quy chế của BCH nhiệm kỳ 2014-2019.
    Đồng chí Tạ Thị Hoán, Trưởng ban Trù bị Đại hội đã triển khai kế hoạch để hoàn thành công việc chuẩn bị Đại hội báo cáo Sở Nội vụ trước ngày 01/8/2020.
    Với trách nhiệm cao trước Hội, các đại biểu dự Hội nghị đã biểu thị quyết tâm sẽ tiếp tục quán triệt triển khai đến các tổ chức thành viên nhằm tạo sự đồng thuận trong toàn Hội, chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và của Sở Nội vụ để tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.
                    Tin và ảnh: Nguyễn Văn Ninh
 


Toàn cảnh Hội nghị BCH Hội TS tỉnh Hà Nam ngày 10/6/2020.Đoàn lãnh đạo Hội TS Việt Nam dự Hội nghị với BCH Hội TS Hà Nam.Các Ủy viên BCH Hội TS Hà Nam dự Hội nghị.
Các Ủy viên BCH phát biểu tại Hội nghị.


 
tin tức liên quan