- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách mộ liệt sỹ tỉnh Quảng Trị
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Võ Công Ánh
1946
Hải An, Hải Lăng
09/03/1971
1,L,4
2
Cao Văn Bảy
1946
Vĩnh Giang, Vĩnh Linh
01/02/1969
1,BTT,K3
3
Nguyễn Thanh Cải
1933
Vĩnh Kim, Vĩnh Linh
05/05/1969
1,U,10
4
Nguyễn Sỹ Chớt
1945
Vĩnh Kim, Vĩnh Linh
01/02/1970
1,L,10
5
Nguyễn Hồng Cơ
1939
Triệu Tài, Triệu Phong
04/02/1969
1,E,9
6
Lê Văn Cư
1948
Triệu Võn, Triệu Phong
23/12/1972
1,M,1
7
Hồ Bỏ Cự
1952
Vĩnh Long, Vĩnh Linh
06/03/1972
1,M,6
8
Trần Bá Đàn
1933
Triệu Hũa, Triệu Phong
21/01/1968
1,I,10
9
Lê Quang Đỡnh
1929
Hải Quy, Hải Lăng
28/06/1971
1,N,6
10
Ngô Văn Định
1945
Vĩnh Thạch, Vĩnh Linh
26/09/1969
1,K,2
11
Lờ Kim Hai
1945
Vĩnh Long, Vĩnh Linh
06/03/1972
1,K,7
12
Hoàng Xuõn Hiờn
1951
Vĩnh Long, Vĩnh Linh
16/11/1972
1,K,8
13
Hồ Khương
1940
A Vao, Đak Krông
23/07/1963
1,N,2
14
Nguyễn Văn Kiền
1944
Vĩnh Thạch, Vĩnh Linh
13/11/1972
1,O,5
15
Ngụ Quang Phố
1946
Vĩnh Giang, Vĩnh Linh
13/01/1969
1,I,10
16
Nguyễn Văn Quật
1929
Triệu Giang, Triệu Phong
30/08/1971
1,M,4
17
Nguyễn Cụng Quyền
1934
Vĩnh Nam, Vĩnh Linh
07/03/1970
1,O,4
18
Trần Văn Quý
1946
Vĩnh Hũa, Vĩnh Linh
03/06/1970
1,M,8
19
Nguyễn Minh Tuấn
1946
Vĩnh Mốc, Vĩnh Linh
30/10/1969
1,L,2 Mộ nằm ở khu cỏc tỉnh phớa Nam
20
Hoàng Xuân THế
1933
Quyết Thắng, Vĩnh Linh
25/04/1966
1,Z,3
21
Lê Văn Sói
1945
Triệu Trạch, Triệu Phong
17/05/1971
1,T,9 Mộ nằm ở khu cỏc tỉnh phớa Nam