Di tích Trường Sơn: Bốt Lũ, Hà Nội

17/03/2020 - 856 lượt xem

Đúng ngày 17/3/2020, Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ Hà Nội (17.3.1930 - 17.3.2020), Bia Di tích Trường Sơn - Bốt Lũ, Hà Nội đã được hoàn thành...