- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Thái Bình
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
VU MINH AN
1642
Ðông Tân, Ðông Hung
18/12/1672
3,E,5
2
TRAN QUANG AN
1645
Bình Đnh, Kien Xuong
18/12/1672
3,Ð,43
3
NGUYEN SI ÁNH
1645
Thuy Truong, Thái Thuy
18/12/1672
3,P,26
4
NGUYEN ÐAC ÁNH
1642
Thu Lang, Tien Hái
18/12/1672
3,C,31
5
ÐO NGOC ÁNH
1652
Tân Viet, Hung Hà
18/12/1672
3,B,14
6
NGÔ DUY ÁNG
163D
Nguyen Xá, Vu Thu
18/12/1672
3,l,52
7
LÊ QUOC ÂN
1633
Thái Nguyên, Thái Thuy
18/12/1672
3,B,35
8
PHAM QUANG AN
1633
Thong Nhat, Hffng Hà
18/12/1672
3,L,3
9
VU VAN AM
1643
Vu Trung, Kien XffÐng
18/12/1672
3,M,48
10
TRAN VAN BA
1647
An Ðong, QuynhPhu
18/12/1672
3,N,6
11
PHAM VAN BAN
165D
Tây Tien, Tien Hái
18/12/1672
3,B,38
12
PHAM BAN
165D
Hòa Bình, Kien Xuong
18/12/1672
3,N,14
13
NGUYEN ÐO BAN
165D
Quynh LffÐng, Quynh Phu
18/12/1672
3,Ð,32
14
NGUYEN BÀN
165D
Quynh Tho, Quynh Phu
18/12/1672
3,B,16
15
ÐO VAN BAN
1645
Ðông Kinh, Ðông Hffng
18/12/1672
3,C,23
16
TA ÐÌNH BÁNG
1645
Ðông Hoàng, Tien Hái
18/12/1672
3,P,45
17
NGUYEN ÐUC BÁO
1654
Hong Phong, Vu Thu
18/12/1672
3,0,18
18
NGUYEN VAN BÁO
1644
Trong Quan, Ðông Hung
18/12/1672
3,M,36
19
TONG VAN BÁO
1645
Minh Khai, TP. Thái Bình
18/12/1672
3,P,41
20
PHAM ÐUC BÁO
1647
Thanh Phú, Vu Thu
18/12/1672
3,M,45
21
PHAM VINH BÁO
1636
Vu Phong, Vu Thu
18/12/1672
3,B,25
22
NGUYEN VAN BÁO
1636
Quynh Âm, Quynh Phu
18/12/1672
3,0,4D
23
ÐO VAN BÁY
1647
An Khê, QuynhPhu
18/12/1672
3,M,6
24
NGUYEN VAN BANG
165D
Hùng Dung, Hffng Hà
18/12/1672
3,E,24
25
NGUYEN TH! BÊ
1655
Vu Trung, Kien Xuong
18/12/1672
3,0,2