- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Thái Bình
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
ÐO HONG VÂN
1644
An Hi¼p, Quynh Phu
Chưa rõ
3,N,2D
2
NGUYEN VAN VE
1647
Thuy Hái, Thái Thuy
Chưa rõ
3,A,23
3
KHONG VAN VY
1647
Ðông Xuân, Ðông Hffng
Chưa rõ
3,B,7
4
NGUYEN ÐÌNH VY
1652
Thu¼n Vi, Vu Thff
Chưa rõ
3,K,1D
5
ÐO ÐUC VIfiT
1652
Ðông Kinh, Ðông Hffng
Chưa rõ
3,0,5
6
MAI VAN VINH
1645
Vu Phúc, Vu Thff
Chưa rõ
3,2Ð,46
7
PHAM THE VINH
1645
Thuy An, Thái Thuj
Chưa rõ
3,B,45
8
ÐINH THE VINH
1626
An Ninh, Tien Hái
Chưa rõ
3,Ð,24
9
NGÔ QUANG VINH
1645
Do Ðao, Tien Dung, Hffng Hà
Chưa rõ
3,P,26
10
BÙI XUÂN VFÐNG
1648
Bách Thu¼n, Vu Thff
Chưa rõ
3,A,22
11
TRAN XUÂN VU
1633
Ðông Minh, Tien Hái
Chưa rõ
3,A,6
12
NGUYEN HOA VINH
1642
An Bài, Quynh Phu
Chưa rõ
3,M,46
13
ÐÀO VAN VFU
1647
Quynh Hái, Quynh Phu
Chưa rõ
3,N,35
14
PHAM TH! VY
1652
Thuy SÐn, Thái Thuy
Chưa rõ
3,K,27
15
NGUYEN BÁ VY
1651
Hòa Bình, Kien XffÐng
Chưa rõ
3,E,4D
16
NGUYEN VAN VI
1648
Ðông Hoàng, Ðông Hffng
Chưa rõ
3,B,1D
17
NGÔ QUOC VIEN
1645
Tân Hòa, Vu Thff
Chưa rõ
3,N,48
18
NGUYEN THANH XUÂN
1633
Quynh Hoa, Quynh Phu
Chưa rõ
3,C,43
19
TRAN VAN XUYÊN
1648
Thái Tho, Thái Thuj
Chưa rõ
3,P,13
20
NGUYEN VAN XÂNG
1645
Ðông Hòa, Ðông Hffng
Chưa rõ
3,A,26
21
VU TH! XOAN
1654
Vu Vân, Vu Thff
Chưa rõ
3,H,52
22
LFU MINH XOANG
1642
Minh Hffng, Kien XffÐng
Chưa rõ
3,A,43
23
PHAM VAN YÊN
1653
Song An, Vu Thff
Chưa rõ
3,L,38
24
M¼ VÔ DANH
1653
Chưa rõ
3,l,7
25
M¼ VÔ DANH
1653
Chưa rõ
3,M,7