- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Thái Bình
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
PHAM VAN TRONG
1637
Ðông DffÐng, Ðông Hffng
Chưa rõ
3,H,41
2
TRAN ÐANG TRONG
1646
Quynh Hffng, Quynh P hu
Chưa rõ
3,L,21
3
LÊ VAN TRONG
1646
Vu An, Kien XffÐng
Chưa rõ
3,C,52
4
TRAN VAN TRUY
164D
Vu Ninh, Kien XffÐng
Chưa rõ
3,Ð,21
5
NGUYEN CÔNG TRFèNG
1648
Thanh Phú, Vu Thff
Chưa rõ
3,H,5
6
NGUYEN ÐUC TRFèNG
1632
Thuy Van, Thái Thuy
11/12/1668
3,N,27
7
LÊ XUÂN TRÙNG
1645
Ðông Vinh, Ðông Hffng
15/11/1666
3,0,4
8
NGUYEN CÔNG TRFèNG
1647
6D Tran Phú, TP. Thái Bình
15/11/1666
3,A,2
9
NGÔ XUÂN TRFèNG
1643
Nam Bình, Kien XffÐng
15/11/1666
3,H,14
10
TRAN BÁ THFéC
1652
Ta Tân, Vu Thff
15/11/1666
3,H,12
11
NGUYEN NGOC THAC
1643
An Ap, Quynh Phu
15/11/1666
3,l,11
12
PHAM VAN THIfiN
165D
Quynh H¼i, Quynh Phu
15/11/1666
3,Ð,52
13
TRAN VAN THÙY
1631
Bách Thu¼n, Vu Thff
15/11/1666
3,A,14
14
VU DUY THOAN
1645
Thuy Phong, Thuy Anh
15/11/1666
3,L,7
15
DFÐNG MINH THOAN
1643
An Vinh, Quynh Phu
15/11/1666
3,N,37
16
VU DFÐNG THÔNG
1642
Ðình Phùng, Kien XffÐng
15/11/1666
3,G,37
17
VU HUY THÔNG
1648
Ðình Phùng, Kien X ffÐng
15/11/1666
3,B,3D
18
ÐINH VAN THÔNG
1628
Vu Ninh, Kien XffÐng
15/11/1666
3,B,34
19
PHAM TH! THU
1652
Thuy SÐn, Thái Thuy
15/11/1666
3,K,33
20
мNG MINH THU¼N
1648
Ðông Xuyên, Tien Hái
15/12/1668
3,C,35
21
ÐO ÐUC THU¼N
1645
Nam Hái, Tien Hái
15/12/1668
3,C,4
22
PHAM VAN THU¼T
1645
Ðông Minh, Tien Hái
15/12/1668
3,B,31
23
NGUYEN VAN THIÊU
1638
Ðoan Hùng, Hffng Hà
15/12/1668
3,0,8
24
PHAM VAN THFÐNG
1624
Thuy Duyên, Thái Thuy
15/12/1668
3,L,4
25
NGUYEN ÐÌNH THANG
1624
15/12/1668
3,P,4D