- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Thái Bình
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
PHAM VAN THÁO
1636
Hong Tien, Kien XffÐng
Chưa rõ
3,N,15
2
NHÂN VAN THÙY
1638
Thái Tho, Thái Thuj
Chưa rõ
3,L,4D
3
BÙI VAN THUAN
1647
Thái Ap, Quynh Phu
Chưa rõ
3,B,8
4
MAI XUÂN TÙNG
1646
Hòa Bình, Kien XffÐng
Chưa rõ
3,H,32
5
BÙI BÁ Tè
165D
Thái Thffeng, Thái Thuj
Chưa rõ
3,l,48
6
TRAN CÔNG THAO
1645
Quynh H¼i, Quynh Phu
Chưa rõ
3,L,3D
7
ÐINH VAN TRUNG
164D
Phú LffÐng, Ðông Hffng
Chưa rõ
3,L,46
8
NGÔ QUANG TRUNG
165D
Trà Giang, Kien XffÐng
Chưa rõ
3,E,5D
9
PHAM XUÂN THU
1647
Vu Hong, Vu Thff
Chưa rõ
3,N,5D
10
ÐINH NGOC TÐ
1638
Vu Thang, Kien XffÐng
Chưa rõ
3,0,46
11
NGUYEN ÐÌNH TF
1646
An Quý, Quynh Phu
Chưa rõ
3,0,52
12
TRAN VAN TAC
1647
Quynh Nguyên, Quynh Phu
Chưa rõ
3,P,5D
13
VU TRONG THUAN
1642
Thái Mý, Thái Thuy
Chưa rõ
3,P,24
14
VU TRONG THUAN
1642
Thái Mý, Thái Thu y
Chưa rõ
3,P,52
15
TRAN NGOC CHÍNH
1646
ChffÐng DffÐng, Ðông Hffng
Chưa rõ
3,0,36
16
NGUYEN MINH UAN
1648
Hong Xuân, Vu Thff
Chưa rõ
3,l,13
17
PHAM THANH UY
1643
Bình Thanh, Kien XffÐng
Chưa rõ
3,0,7
18
TRAN ÐÌNH UYÊN
1637
Vu Vinh, Vu Thff
Chưa rõ
3,G,32
19
HOÀNG VAN UY
1646
Vu Lac, Kien XffÐng
Chưa rõ
3,P,44
20
NGUYEN VAN UY
1648
An Duc, Quynh Phu
Chưa rõ
3,M,24
21
TRAN CHÍ UYÊN
1645
Minh Ðác, Tán Thu¼t, Kien XffÐng
Chưa rõ
3,l,5D
22
PHAN VAN VAN
1638
Ðông SÐn, Ðông Hffng
Chưa rõ
3,A,5D
23
NGUYEN NGOC VAN
1647
ChffÐng DffÐng, Tiên Hffng
Chưa rõ
3,B,27
24
NGUYEN ÐUC VÂN
1638
Ðông Vinh, Ðông Hffng
Chưa rõ
3,M,25
25
NGUYEN VAN V¼N
1642
Hffng Hà, Hffng Nhân
Chưa rõ
3,G,17