- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Thái Bình
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
ÐINH THE Bfi
1631
Quynh Can, Quynh Phu
Chưa rõ
3,A,46
2
PHAM VAN BEN
1631
Hiep Hòa, Hung Hà
Chưa rõ
3,P,1D
3
PHAM VAN BIÊN
1651
Vu Viet, Vu Thu
Chưa rõ
3,0,36
4
NGUYEN VAN BIEN
1643
Nam Hung, Tien Hái
Chưa rõ
3,A,8
5
ÐO VAN BIEU
1632
Ðong Phú, Ðông Hung
Chưa rõ
3,N,3
6
HOÀNG CÔNG BÌNH
1653
Nam Bình, Kien Xuong
Chưa rõ
3,B,23
7
BÙI VFÐNG BÍNH
1643
Quynh Hung, Quynh Phu
28/11/1672
3,M,43
8
ÐÀO HUY BÓNG
1646
Hep Tien, Ðông Hffng
28/11/1672
3,0,17
9
NHÂM VAN B¼
1636
Vu Tây, Kien XffÐng
28/11/1672
3,G,5
10
NGUYEN ÐÌNH BÔN
1646
Vu Lâm, Vu Thu
28/11/1672
3,Ð,33
11
ÐONG XUÂN BONG
1647
Tân Phong, Vu Thu
28/11/1672
3,G,35
12
ÐO DUY BÔNG
1644
Song Lãng, Vu Thff
28/11/1672
3,E,34
13
HOÀNG VAN BFéNG
1643
Ðông Hà, Ðông Hung
28/11/1672
3,H,15
14
LÊ VAN BUC
1642
Quyet Tien, Kien Xuong
28/11/1672
3,G,3D
15
LÊ QUÁNG BA
1642
Ðông Vinh, Ðông Hung
28/11/1672
3,H,34
16
NGUYEN VAN BÁO
1645
Tam Ði¼p, Hffng Hà
28/11/1672
3,G,5D
17
NGUYEN VAN BÁN
1653
An Le, Quynh Phu
28/11/1672
3,K,48
18
PHAM ÐUC BÁN
165D
Hoàng Di¼u, TP. Thái Bình
28/11/1672
3,E,6
19
VU VAN RINH
1654
An Mý, Quynh Phu
28/11/1672
3,K,36
20
NGUYEN VAN CAN
1653
Hi¼p Hòa, Vu Thff
28/11/1672
3,A,38
21
PHAM VAN CANG
1643
Thuan Vi, Thu Trì
28/11/1672
3,N,3D
22
мNG ÐÌNH CAM
1643
Vu Lang, Hái Tien
28/11/1672
3,E,16
23
ÐO VAN CAN
1633
Hi¼p Hòa, Vu Thff
28/11/1672
3,K,7
24
NGUYEN VAN CÔI
1652
An Le, Quynh Phu
28/11/1672
3,M,17
25
VU ÐÌNH C¼NG
1648
An Bài, Quyn h Phu
28/11/1672
3,P,2D