- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Thái Bình
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
MAI VAN ÐN
Chưa rõ
Thái Nguyên, Thái Thuj
Chưa rõ
3,0,26
2
NGUYEN OÁNH
1632
Vu Tây, Kien XffÐng
Chưa rõ
3,P,35
3
ÐO NGOC OANH
1646
Ðông An, Quynh Phu
Chưa rõ
3,Ð,2D
4
ÐO VAN PHAN
165D
Thuy Ninh, Thái Thuy
Chưa rõ
3,G,3
5
NGUYEN XUÂN PHÁC
1647
Nam Hái, Tien Hái
Chưa rõ
3,l,26
6
NGUYEN DUY PHIÊU
1637
Ðông Hffng, Hffng Hà
Chưa rõ
3,N,4D
7
NGUYEN VAN PHIEN
1648
Thái Ðô, Thái Thuj
Chưa rõ
3,P,22
8
TRAN VAN PHÒNG
1653
Hi¼p Hòa, Vu Thff
Chưa rõ
3,B,28
9
MAI QUÝ PHÓNG
1645
Ðông La, Ðông Hffng
Chưa rõ
3,K,52
10
PHAM VAN PHO
1635
Vu Ðoài, Vu Thff
Chưa rõ
3,A,16
11
VU ÐÌNH PHéT
1647
An Duc, Quynh Phu
Chưa rõ
3,L,45
12
LÊ VAN PHéT
1647
Thái Xuyên, Thái Thuj
Chưa rõ
3,H,21
13
TRAN VAN PHU
1642
Trà Giang, Kien XffÐng
Chưa rõ
3,C,15
14
TRAN VAN PHU
1646
Quoc Tuan, Kien XffÐng
Chưa rõ
3,G,23
15
LÊ VAN PHÙNG
1637
Ðông Lâm, Tien Hái
Chưa rõ
3,l,21
16
VU ÐÌNH PHÙNG
1646
Tâm Thu¼t, Kien XffÐng
22/12/1666
3,G,36
17
LÊ CHÍ PHÙNG
1642
Vu Lac, Kien XffÐng
22/12/1666
3,N,7
18
PHAM VAN PHFÐNG
1645
Ðong Phú, Vu Thff
22/12/1666
3,P,3
19
LÊ ÐÌNH PHFÐNG
1636
Thái Thffeng, Hffng Hà
22/12/1666
3,A,18
20
TRAN VAN PHU
1641
Nghia Dung, Vu Thff
22/12/1666
3,C,5D
21
NGUYEN VAN PHÁN
1648
Vu Le, Kien XffÐng
22/12/1666
3,N,46
22
TÔ ÐÌNH PHFÐNG
1646
Ðông Hòa, TP. Thái Bình
22/12/1666
3,0,44
23
NGUYEN VAN PHÓNG
1646
Phú Xuân, TP. Thái Bình
22/12/1666
3,0,5D
24
VU VAN QUÁNG
1651
Thái Ðô, Thái Thuj
22/12/1666
3,N,8
25
TRAN XUÂN QUANG
1646
Tran Phú, Hffng Hà
22/12/1666
3,0,23