- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Thái Bình
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
PHAM XUÂN THANG
1653
Hong Phong, Vu Thff
Chưa rõ
3,A,37
2
ÐÀO QUANG THANG
1651
Thái Th…nh, Thái Thuj
Chưa rõ
3,B,12
3
VU VAN THANG
1651
Vi¼t Hùng, Vu Thff
Chưa rõ
3,l,2
4
PHAN TH! THANG
1654
Vu Lâm, Vu Thff
Chưa rõ
3,H,38
5
LAI TH! THAM
1653
Tân Hòa, Vu Thff
Chưa rõ
3,H,4D
6
TRFÐNG VAN THÂN
1632
Tân Phong, Vu Th ff
Chưa rõ
3,K,11
7
NGUYEN QUOC THAU
1645
Vu Le, Kien XffÐng
Chưa rõ
3,Ð,42
8
NGUYEN THANH THE
1645
Thuy Ninh, Thái Thuy
Chưa rõ
3,C,6
9
PHAM ÐÌNH THÊ
1642
Thái Hong, Thái Thuj
Chưa rõ
3,K,44
10
TRAN ÐÌNH THI
1641
Thái Hong, Thái Thuj
Chưa rõ
3,C,14
11
TRAN VAN THÍCH
1641
Xuân Tien, Thái Thuj
Chưa rõ
3,P,15
12
NGUYEN VAN THIfiN
1646
Vu Phúc, TP. Thái Bình
Chưa rõ
3,P,25
13
TRAN VAN THIfiU
165D
Thái Hòa, Thái Thuj
Chưa rõ
3,E,36
14
ÐO THANH THIÊM
1644
C¼ng Hòa, Hffng Hà
Chưa rõ
3,E,31
15
PHAM VAN THÌN
1638
Thái Hong, Thái Thuj
Chưa rõ
3,B,43
16
NGUYEN VAN THÌN
165D
Kien T¼p, Kien XffÐng
Chưa rõ
3,K,34
17
LÊ VIET THÍU
1636
Tây Phong, Tien Hái
Chưa rõ
3,C,22
18
мNG NGOC TH!NH
1646
Vu Lang, Tien Hái
Chưa rõ
3,E,1
19
HOÀNG VAN TH!NH
1651
Song An, Vu Thff
Chưa rõ
3,L,2D
20
LÊ VAN THO
1646
Thuy Hà, Thái Thuy
Chưa rõ
3,0,15
21
LÊ ÐUC THO
165D
Vu Lang, Tien Hái
Chưa rõ
3,M,1D
22
PHÍ TH! THOA
1653
Ðông Hoàng, Ðông Hffng
Chưa rõ
3,K,35
23
NGÔ SI THOA
1641
An Ðong, Quynh Phu
Chưa rõ
3,P,7
24
ÐOÀN MINH THÓA
1648
Nam Bình, Kien XffÐng
Chưa rõ
3,Ð,12
25
KHIÊM ÐÌNH THOA
1631
Phú Xuân, Vu Thff
Chưa rõ
không có m¼