- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Thái Bình
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
VU XUÂN TÁN
165D
Tây SÐn, Tien Hái
Chưa rõ
3,E,22
2
NGUYEN VAN TOÁN
1646
Thái Giang, Thái Thuy
Chưa rõ
3,H,8
3
BÙI QUANG TOA
1633
Thuy Van, Thái Thuy
Chưa rõ
3,A,48
4
NHÂM NGOC TOÀN
1633
Ðông Hoàng, Ðông Hffng
Chưa rõ
3,B,44
5
BÙI XUÂN TOÁN
1653
Nam Ninh, Tien Hái
Chưa rõ
3,0,26
6
ÐÀO CÔNG TONG
1647
Quynh Khê, Quynh Phu
Chưa rõ
3,l,45
7
NGUYEN THIfiN T¼NG
1643
Quynh H¼i, Quynh Phu
Chưa rõ
3,A,35
8
HOÀNG THE TÔN
1644
Tff Tàn, Thff Trì
21/11/1666
3,L,24
9
BÙI MINH TUAN
1647
Hoàng Di¼u, Ðông Hffng
12/12/1667
3,C,25
10
NGUYEN VAN TUAN
1645
Vân Trffèng, Tien Hái
12/12/1667
3,Ð,36
11
BÙI QUANG TUAN
1651
An Ninh, Phu Dac
12/12/1667
3,E,2
12
ÐO QUOC TUAN
1645
Thái Th…nh, Thái Thuj
12/12/1667
3,E,14
13
ÐOÀN THANH TÙNG
1644
Nam Bình, Kien XffÐng
12/12/1667
3,E,3
14
NGUYEN MINH TUNG
1644
Cap Tien, Hffng Nhân
12/12/1667
3,A,31
15
BÙI XUÂN TUÝNH
1647
Thuy Bình, Thái Thuy
12/12/1667
3,l,16
16
NGUYEN HUU TUYEN
1645
Nguyên Xá, Ðông Hffng
12/12/1667
3,A,15
17
TR!NH CÔNG TUY
1652
Ðông PhffÐng, Ðông Hffng
12/12/1667
3,0,11
18
TRAN QUANG TUYÊN
1652
Vu Phú, TP. Thái Bình
12/12/1667
3,N,28
19
TRAN VAN TUYET
165D
Nam Thang, Tien Hái
12/12/1667
3,K,4D
20
TRAN KIM TUYEN
1646
Vu Le, Kien XffÐng
12/12/1667
3,L,28
21
NGUYEN VAN TUY
1647
An Cau, Quynh Phu
12/12/1667
3,l,46
22
NGUYEN VAN TF
1645
Quynh Châu, Quynh Phu
12/12/1667
3,K,8
23
TRAN KIM TF
164D
Tân Vi¼t, Hffng Nhân
12/12/1667
3,P,6
24
PHAM VAN TFÐM
1651
Thong Nhat, Hffng Hà
12/12/1667
3,B,36
25
PHAM ÐONG TÙA
164D
Quynh Hà, Quynh Phu
12/12/1667
3,P,32