- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Thái Bình
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
HÀ DUY KY
1646
Thái DffÐng, Thái Thuj
16/11/1666
3,C,33
2
LFÐNG NGOC KHÁ
1647
Thành Tân, Kien XffÐng
16/11/1666
3,E,16
3
PHAM VAN KHÁI
1647
Ðông Xá, Ðông Hffng
16/11/1666
3,M,37
4
PHAM VAN KHÁI
165D
Thái Hà, Thái Thuy
16/11/1666
3,L,35
5
ÐOÀN BÁ KHÁI
1646
Vu Le, Kien XffÐng
11/11/1672
3,L,6
6
BÙI QUANG KHÁI
1652
An Boi, Kien XffÐng
11/11/1672
3,Ð,17
7
LFÐNG THE KHÁI
1645
Hòa Bình, Kien XffÐng
11/11/1672
3,P,42
8
M¼ VÔ DANH
1633
Thuj Phúc, Thái Thuy
11/11/1672
3,G,6
9
NGUYEN TRUNG KHANG
1646
An Ðong, Quynh Phu
11/11/1672
3,B,26
10
мNG VAN KHÁNH
1647
An Ap, Quynh Phu
11/11/1672
3,H,17
11
NGUYEN XUÂN KHIÊM
1647
Thuy LffÐng, Thái Thuy
11/11/1672
3,0,33
12
PHAM THANH KHIET
164D
Thu¼n Vi, Vu Thff
11/11/1672
3,H,13
13
TRAN ÐANG KHI
1647
Quynh Hffng, Quynh Phu
11/11/1672
3,G,28
14
NGUYEN DUY KIEU
1638
Thuy LffÐng, Thái Thuy
11/11/1672
3,A,11
15
ÐINH DANH KHOÁN
1631
Chi Lang, Hffng Hà
23/11/1672
3,B,13
16
NGUYEN TRONG KHÔI
1654
Thuy Ninh, Thái Thuy
18/12/1672
3,B,26
17
ÐÀM THÁI KHÔI
1646
An Thái, Quynh Phu
18/12/1672
3,P,18
18
NGUYEN THE KHUC
1647
An Thái, Quynh Phu
18/12/1672
3,0,35
19
TRFÐNG VAN KHFÐNG
1634
Quynh Xá, Quynh Phu
18/12/1672
3,l,41
20
VU HONG KHUY
1646
Hong Minh, Hffng Hà
18/12/1672
3,Ð,25
21
HOÀNG VAN KHUfi
1646
Bình Ð…nh, Kien XffÐng
18/12/1672
3,C,42
22
PHAM ANH KHOA
1653
An Ninh, Quynh Phu
18/12/1672
3,E,32
23
NGUYEN HUU KHOÁT
1646
An Ðông, Quynh Phu
18/12/1672
3,0,28
24
TÔ VAN KHANH
1646
Bình Nguyên, Kien XffÐng
18/12/1672
3,H,46
25
VU VAN KHIÊM
1646
Thái Mý, Thái Thuy
18/12/1672
3,M,36