- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Thái Bình
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
TRÂN XUÂN L¼C
1644
Minh Tân, Ðông Hffng
11/11/1671
3,E,3D
2
LÊ VAN LUA
1632
Minh Hòa, Hffng Hà
11/11/1671
3,0,15
3
HOÀNG VAN LUÂN
1645
Quynh Khê, Quynh Phu
11/11/1671
3,C,16
4
LFU NGOC LU¼N
1645
Tân Phong, Vu Thff
11/11/1671
3,E,37
5
TA ÐÌNH LU¼T
165D
Quynh Lffu, Quynh Phu
11/11/1671
3,G,45
6
NGUYEN VAN LU¼T
165D
Ðinh Phùng, Kien XffÐng
11/11/1671
3,M,2D
7
TRAN ÐÌNH LUC
1644
Liên Giang, Ðông Hffng
11/11/1671
3,A,41
8
HÀ VAN LUYEN
1633
Thái Th…nh, Thái Thuj
11/11/1671
3,1Ð,52
9
MAI ÐÌNH LUYfiN
1631
Nguyen Xá, Ðông Hffng
11/11/1671
3,H,25
10
TÔ VAN LUYfiN
1646
Ðông Lâm, Tien Hái
11/11/1671
3,N,13
11
NGÔ TIEN LFeNG
1638
Minh Tân, Kie n XffÐng
11/11/1671
3,l,15
12
NGUYEN VAN LUU
1642
Quynh Mý, Quynh Phu
11/11/1671
3,C,38
13
ÐO MINH LOAN
1651
So 78 Pho Trffng Trac, TP. Thái Bình
11/11/1671
3,G,36
14
BÙI VAN LONG
1652
Ðông Hoàng, Ðông Hffng
11/11/1671
3,L,44
15
ÐO SI LeI
1648
Thong Nhat, Hffng Hà
11/11/1671
3,Ð,4D
16
PHAM VAN LUU
165D
Tân Phong, Vu Thff
11/11/1671
3,N,42
17
TÔ VAN LFU
1641
Ðông Hoàng, Ðông Quan
11/11/1671
3,l,6
18
ÐINH VAN LUC
1636
Ðông Ðô, Hà Hffng
11/11/1671
3,A,52
19
TRAN ÐÌNH LY
1637
Vu Bình, Vu Thff
11/11/1671
3,B,48
20
PHAM TRÍ LU
1646
Phú Xuân, Vu Thff
11/11/1671
3,L,48
21
PHAM THANH MAI
164D
Vu Ðoài, Vu Thff
17/12/1666
3,E,11
22
TRAN CAO MAI
1642
Ta Tân, Vu Thff
17/12/1666
3,H,18
23
VU VAN MÃO
1643
Van Cam, Hffng Hà
17/12/1666
3,K,14
24
BÙI VAN MÁNG
1643
Bình Ð…nh, Kien XffÐng
17/12/1666
3,P,33
25
ÐINH BÁ MÃO
1651
Tây Ðô, Hffng Hà
17/12/1666
3,L,16