- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Thái Bình
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
LÊ VAN KÌNH
1651
Quáng Minh, Kien XffÐng
Chưa rõ
3,H,22
2
VU VAN KHAY
1644
Ðông Xuyên, Tien Hái
21/12/1667
3,E,48
3
HÀ QUANG LAI
1646
Phong Châu, Ðông Hffng
21/12/1667
3,P,5
4
мNG VAN L¼C
1646
Liên Hi¼p, Hffng Hà
21/12/1667
3,A,42
5
PHÙNG VAN LAM
1645
An Boi, Kien XffÐng
21/12/1667
3,M,15
6
BÙI ÐUC LÁNG
1645
Tân Hòa, Vu Thff
21/12/1667
3,Ð,35
7
NGUYEN VAN LAP
1644
Thái Giang, Thái Thuj
24/11/1665
3,H,45
8
ÐO NGOC LAI
1646
Thái Hoc, Thái Thuy
24/11/1665
3,H,28
9
ÐÀO VAN LAN
1644
Bình Thanh, Kien XffÐng
24/11/1665
3,M,5D
10
NGUYEN ÐÌNH LÃNG
1653
Trung SÐn, Thái Thuy
24/11/1665
3,H,48
11
PHAM BÁ L¼NG
1648
Xã Hoàng Di¼u, Thá i Bình
11/11/1668
3,E,27
12
VU CÔNG LÂM
165D
Thuy Tân, Thái Thuy
11/11/1668
3,H,1
13
BÙI ÐUC LÂM
1638
Hoa Lff, Ðông Hffng
11/11/1668
3,E,43
14
BÙI ÐUC LÂN
1638
Tân Hòa, Vu Thff
11/11/1668
3,0,13
15
NGUYEN XUÂN LÂM
1638
An Ðình, Hffng Hà
11/11/1668
3,N,36
16
PHAM VAN L AM
1645
Ðông CÐ, Tien Hái
11/11/1668
3,Ð,38
17
NGUYEN ÐUC LÂN
1645
Chi Lang, Ðông Hffng
11/11/1668
3,K,32
18
PHAM LFÐNG LÂN
1645
ThffÐng Hien, Kien XffÐng
11/11/1668
3,Ð,42
19
NGUYEN VAN LÊ
165D
Tam Hi¼p, Hffng Hà
11/11/1668
3,L,1
20
TRAN QUANG L!CH
1645
Hòa Bình, Vu Thff
15/11/1666
3,B,16
21
ÐONG NGOC LIÊN
164D
Vu Ðoài, Vu Thff
15/11/1666
3,N,25
22
ÐÀO KHAC LIEN
1648
Ðông Ðong, Ðông Hffng
15/11/1666
3,E,18
23
NGUYEN TRONG LINH
1652
Phú Cffèng, Ðông Hffng
15/11/1666
3,K,5
24
NGUYEN DUY LINH
1638
Minh Lang, Vu Thff
15/11/1666
3,G,17
25
NGUYEN ÐUC L¼C
1643
Vu Hái, Vu Thff
15/11/1666
3,l,33