- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Thái Bình
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
NGUYEN TRONG DF
1645
Liên Giang, Tiên Ðong
23/11/1668
3,N,23
2
TRAN HUU DU
1632
Hong Hà, Hffng Hà
23/06/1666
3,P,36
3
VU MINH DU
1648
An Khê, Quynh Phu
23/06/1666
3,Ð,28
4
LAI VAN DUC
1647
Tân Hòa, Vu Thff
23/06/1666
3,K,2
5
NGUYEN VAN DFÐNG
1648
Quynh Phu, Thái Bình
23/06/1666
3,H,27
6
PHAM HONG DFeNG
1645
Minh Khai, Vu Thff
23/06/1666
3,B,6
7
мNG VAN DFeNG
1651
Ðông Quang, Ðông Hffng
23/06/1666
3,L,34
8
PHAM XUÂN DFÐNG
1646
Thuy Bình, Thái Thuy
23/06/1666
3,Ð,44
9
BÙI VAN DFÐNG
1641
Nam Cao, Kien XffÐng
23/06/1666
3,M,42
10
PHAM NGOC DF
1644
Ðình Phùng, Kien XffÐng
26/12/1671
3,2Ð,44
11
VU ÐÌNH DUC
1636
Vu Lâm, Vu Thff
26/12/1671
3,H,26
12
TRAN MANH DIfiP
1648
Thanh Tân, Kien XffÐng
26/12/1671
3,H,24
13
LFÐNG XUÂN ÐÀI
1644
Tây An, Tien Hái
26/12/1671
3,K,17
14
ÐO VAN ÐÁN
1652
Tây Giang, Tien Hái
26/12/1671
3,P,1
15
PHAM VAN ÐANG
1654
Quoc Tuan, Kien XffÐng
26/12/1671
3,Ð,7
16
VU NGOC ÐANG
1646
Tân Phong, Vu Thff
26/12/1671
3,K,28
17
NGUYEN ÐÌNH ÐÁO
1637
Ðông PhffÐng, Ðông Hffng
26/12/1671
3,l,44
18
LFU XUÂN мU
1645
ChffÐng DffÐng, Ðông Hffng
26/12/1671
3,L,26
19
BÙI ÐUC Ðfi
1643
An Ðông, Quynh Phu
26/12/1671
3,L,27
20
NGÔ XUÂN ÐIEN
1636
Phú Thành, Vu Thff
27/11/1668
3,L,33
21
ÐINH VAN ÐIEU
1646
Thái Thuan, Thái Thuj
27/11/1668
3,l,25
22
VU VAN ÐIEM
1646
Ðông Cffèng, Ðông Hffng
11/11/1666
3,l,24
23
NGUYEN VAN ÐIEM
165D
Vu Ðông, Kien XffÐng
11/11/1666
3,G,34
24
TA NGOC ÐIEU
164D
Thái An, Thái Thuj
11/11/1666
3,l,36
25
TRAN CÔNG ÐIEU
164D
Bình Ð…nh, Kien XffÐng
11/11/1666
3,P,37