- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Thái Bình
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
NGUYEN VAN HÁI
1647
Vu Quý, Kien XffÐng
Chưa rõ
3,C,45
2
NGUYEN HUU HÀN H
1651
Vi¼t Hùng, Vu Thff
Chưa rõ
3,G,43
3
ÐUC MINH HANH
1647
Ðông Cffèng, Ðông Hffng
Chưa rõ
3,M,35
4
ÐÀO XUÂN HANH
1641
Nam Hà, Tien Hái
26/12/1671
3,Ð,41
5
TRAN TH! HANH
1655
Tây Giang, Tien Hái
26/12/1671
3,B,15
6
TRAN ÐÌNH HANH
1647
Song Lang, Vu Thff
26/12/1671
3,B,33
7
ÐO ÐÌNH HANH
1644
Tân Hòa, Vu Thff
26/12/1671
3,L,1D
8
PHAM VAN HANH
1647
An Khê, Quynh Phu
26/12/1671
3,E,2D
9
NGUYEN VAN HAN
165D
Trung An, Vu Thff
26/12/1671
3,0,32
10
ÐO KHAC HAT
1646
Ðông Long, Tien Hái
26/12/1671
3,K,42
11
VU ÐÌNH HANG
1652
Quynh Lffu, Quynh Phu
26/12/1671
3,B,22
12
NGUYEN VAN HÁT
1646
Quynh Lffu, Quynh Phu
26/12/1671
3,P,6
13
LFÐNG DUYÊN HÀO
1646
Hong Vi¼t, Ðông Hffng
26/12/1671
3,G,26
14
TÔ VAN HÁO
1646
Ðông Hoàng, Ðông Hffng
26/12/1671
3,A,2D
15
TRAN ÐUC H¼U
1641
Vu Lang, Tien Hái
16/11/1667
3,E,35
16
NGUYEN DANH H¼U
1652
Ðông Tân, Ðông Hffng
16/11/1667
3,C,12
17
TRAN TH! Hfi
1645
Vu H¼i, Vu Thff
16/11/1667
3,M,21
18
NGUYEN CÔNG HIfiN
1645
Ðoan Hùng, Hffng Hà
16/11/1667
3,Ð,6
19
PHAM QUANG HIfiN
1643
Vu Bán, Vu Thff
16/11/1667
3,B,21
20
BÙI QUANG HIfiU
1643
16/11/1667
3,M,23
21
PHAM VAN HIEN
1641
Vu Lâm, Vu Tiên
16/11/1667
3,A,28
22
NGUYEN HUU HO
1641
16/11/1667
3,L,6
23
NGUYEN TH! HÒA
1654
Ðông Tân, Ðông Hffng
16/11/1667
3,H,37
24
ÐÀO ÐÌNH HOÀI
1653
Thái SÐn, Thái Thuy
16/11/1667
3,P,28
25
ÐINH VAN HOÀI
1653
Ðông Táo, Tien Hái
16/11/1667
3,P,12