Tặng Hội 50 triệu đồng

Nguyên Tư lệnh Binh đoàn 12 - Đại tá - Tiế sĩ Nguyễn Đức Thuận đã về thăm và tặng Hội TSVN 50 triệu đồng...

Trường Sơn Anh Hùng Đại hội THÀNH LẬP hỘIVietTienNgày Hội truyền thống Hội Trường SơnHội Truwongf Sơn