HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHỐI HỢP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021 VÀ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 GIỮA BINH ĐOÀN 12 VÀ HỘI TSVN

Hội nghị tổng kết hoạt động phối hợp năm 2021 và phương hướng năm 2022 giữa Binh đoàn 12 và Hội TSVN diễn ra chiều nay, ngày 17/1/2022...