TỔNG KẾT NĂM 2021 CỤM THI ĐUA 9 TỔ CHỨC XÃ HỘI

Hội nghị tổng kết năm 2021 của Cụm Thi đua 9 Hội xã hội - Thành viên UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được tiến hành chiều nay tại Hội TSVN...