Xuất bản ấn phẩm từ Trại viết Đồ Sơn lần thứ 2

01/01/2021 - 187 lượt xem

Một ấn phẩm sẽ được xuất bản để công bố các sáng tác có chất lượng từ Trại viết Đồ Sơn lần thứ 2 sau kết thúc Trại viết...