BÁO CÁO Kết quả công tác năm 2023 Phương hướng công tác năm 2024

Ngày đăng: 05:44 28/12/2023 Lượt xem: 307
HỘI TRYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Số:  133/ BC-HTS                        Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023
 
 
BÁO CÁO
Kết quả công tác năm 2023
Phương hướng công tác năm 2024
 


I-  KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2023
           Năm 2023, là năm bản lề, chuẩn bị tiến tới kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn; là thời gian để phát động và đẩy mạnh mọi mặt công tác của Hội. Đồng thời cũng đặt ra yêu cầu rất cao vì có rất nhiều công việc cần phải làm, trong khi đội ngũ cán bộ Hội, nhất là cán bộ chủ trì tuổi ngày càng cao, nhiều đồng chí sức khỏe yếu, kinh phí bảo đảm không có, việc vận động các nguồn lực xã hội ngày càng khó khăn.
           Song, toàn Hội đã tập trung nỗ lực triển khai toàn diện và kết quả đạt được như sau:
          1- Về công tác xây dựng Hội
          Đã quán triệt phương châm, tư tưởng chỉ đạo: “ Tập hợp – Đoàn kết – Truyền thống – Tình nghĩa – Tổ chức vững chắc – Hoạt động hiệu quả”, bám sát các quy định của Nghị định 45 của Chính phủ, Thông tư 03 của Bộ Nội vụ và Điều lệ Hội để chỉ đạo tiến hành các mặt công tác xây dựng Hội, vừa coi trọng chỉ đạo toàn diện, vừa tập trung có trọng tâm trọng điểm nên có nhiều việc quan trọng đã chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tốt. Nổi bật là:
        Đã liên hệ, kết nối, giúp đỡ BLL ở các tỉnh còn lại vận động thành lập Hội đạt kết quả tốt. Đến nay, có thêm 5 tỉnh, thành phố được địa phương đồng ý cho phép thành lập Hội (Cần Thơ, Đắc Nông, Quảng Nam, Bình Định, Đồng Nai. Trong đó, Cần Thơ đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất.) Nếu các nơi này đại hội xong sẽ nâng số Hội được thành lập theo Nghị định 45 của Chính phủ ở cấp tỉnh lên 45/48. Hiện nay, Quảng Trị đã đồng ý cho làm hồ sơ thành lập Ban vận động. Riêng Tuyên Quang, Thường vụ Tỉnh ủy quyết định giữ nguyên BLL truyền thống Bộ đội Trường Sơn như hiện nay.
        Chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ 12 hội viên tổ chức đến nhiệm kỳ chuẩn bị và tổ chức đại hội đạt kết quả tốt. Các Hội cấp tỉnh đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, xã đến nhiệm kỳ chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội.
        Chỉ đạo hướng dẫn các cấp Hội rà soát, bổ sung, kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực và cán bộ chủ trì theo quy chế, quy định để đáp ứng yêu cầu hoạt động của Hội.
       Hội đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các hội viên tổ chức nghiên cứu quán triệt Điều lệ, xây dựng và duy trì thực hiện các quy chế về tổ chức và hoạt động. Chú trọng chỉ đạo, giúp đỡ các điểm nóng, đơn vị có đơn thư, nổi bộ mất đoàn kết giải quyết các mâu thuẫn, bất đồng để ổn định tình hình, giữ gìn uy tín, vị thế của Hội. Thường trực đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra, nắm tình hình và giúp đỡ giải quyết các vụ việc ở 13 Hội, BLL cấp tỉnh. Qua đó, nắm chắc thêm tình hình cơ sở, động viên khích lệ kịp thời những việc làm tốt và chỉ đạo, hướng dẫn khắc phục mặt yếu kém nên tình hình các địa phương sau kiểm tra có chuyển biến tích cực.
        Hệ thống tổ chức của Hội có sắp xếp điều chỉnh một bước: (cho các BLL: E102 bộ binh, E224, E241 cao xạ thôi làm hội viên tổ chức vì không còn hoạt động; giải thể Hội doanh nhân vì hoạt động không hiệu quả; dừng hoạt động của Hội Nữ CSTS do biến động về nhân sự). Tuy nhiên sau khi dừng họat động của Hội Nữ, dư luận trong Nữ CSTS ở một số nơi có tư tưởng không đồng thuận. Hiện nay đã có sự phát triển mới, một số chị em tự lập CLB Nữ nằm ngoài tổ chức của Hội Trường Sơn.
        Công tác phát triển hội viên ở một số nơi đã bám sát quy định của Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ để tuyên truyền, vận động, kết nạp hội viên mới đạt kết quả tốt. Tổ chức Lễ kết nạp hội viên mới thực hiện bảo đảm nguyên tắc. Đại diện Thường trực và các cơ quan Hội đã dự rút kinh  nghiệm bước đầu về công tác phát triển hội viên ở Tỉnh hội Phú Thọ để chỉ đạo, hướng dẫn các nơi rút kinh nghiệm vận dụng.
            2- Công tác Tuyên truyền – Thi đua.
            Hội đã chú trọng tuyên truyền vận động hội viên giữ gìn, phát huy phẩm chất cách mạng cao quý của Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Bộ đội Trường Sơn anh hùng, gương mẫu chấp hành đường lối, chính sách pháp luật của Đảng Nhà nước, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.
            Đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn và thành lập Ban Chỉ đạo, các tiểu ban để triển khai các công việc theo kế hoạch.
          Quá trình tổ chức thực hiện đã kết hợp chặt chẽ các hoạt động thường xuyên với tập trung chuẩn bị mọi mặt cho kỷ niệm 65 năm, có đổi mới về chỉ đạo tổ chức thi đua. Nhiều việc lớn, trọng tâm đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt:
            - Phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Tự hào 65 năm Trường Sơn huyền thoại” trong toàn Hội. Quyết định thành lập 8 cụm thi đua trên địa bàn cả nước (tuy bước đầu còn có ý kiến khác nhau, nhưng do quyết tâm chỉ đạo, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, đến nay đã có sự đồng thuận rộng rãi, được hầu hết các cụm và các thành viên nhiệt tình hưởng ứng); 6/8 cụm đã tổ chức ký kết giao ước thi đua và đi vào hoạt động.
            - Thường trực đã tổ chức gặp mặt động viên chị em Nữ CSTS nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nm và hướng tới kỷ niệm 65 năm truyền thống của Bộ đội Trường Sơn.
            - Thưc hiện Công văn số 1963/HD –CT ngày 16/11/2022 của Tổng cục Chính trị hướng dẫn thực hiện Thông báo số 4967 – TB/TW của Văn phòng Trung ương Đảng về việc phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND trong thời kỳ kháng chiến đối với cá nhân, Hội đã rà soát, phát hiện và đề nghị Binh đoàn 12 báo cáo các cấp xem xét đối với 7 trường hợp.
            - Phát động cuộc thi viết “Chiến sỹ Trường Sơn Anh hùng năm xưa và trong cuộc sống hôm nay” và tổ chức Trại viết Trường Sơn bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ, kỹ năng cho 50 hạt nhân nòng cốt sáng tác của các địa phương, đơn vị.
         - Chỉ đạo kết hợp nhiều hình thức, biện pháp để tuyên truyền về Trường Sơn, về Hội và chuẩn bị cho kỷ niệm 65 năm: Mở thêm các chuyên mục tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử; tài trợ in ấn, phát hành để cấp Bản tin Trường Sơn miễn phí cho các hội viên tổ chức; đẩy mạnh phong trào sáng tác văn học nghệ thuật; chỉ đạo các CLB nghệ thuật, các đội văn nghệ Trường Sơn xây dựng chương trình văn nghệ về chủ đề Trường Sơn; tổ chức các chuyến đưa hội viên về thăm chiến trường xưa…
         Năm 2023, toàn Hội đã sáng tác, biên tập, in ấn, phát hành thêm 26 đầu sách mới để tuyên truyền về Trường Sơn và Hội. Trong đó có nhiều đầu sách về tư liệu lịch sử, truyền thống như: “Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên với Trường Sơn”. “Tự hào 65 năm Trường Sơn huyền thoại”,  “Bộ Tư lệnh Trường Sơn trong chiến tranh chống Mỹ”, “Người Trường Sơn”, “Ký ức Sư đoàn 471”); có những cuốn được bạn đọc đánh gía cao. Hiện nay đang hoàn thiện biên soạn, biên dịch cuốn sách “Tình hữu nghị chiến đấu Việt – Lào trên Tây Trường Sơn” bằng song ngữ Việt – Lào để phát hành trong dịp kỷ niệm 65 năm.
        - Hội đã phối hợp tỉnh Quảng bình, Binh đoàn 12, Bảo tàng Lịch sử Quân sự, Tập đoàn Thái Bình Dương và gia đình tham gia và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Cố Trung tướng Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên.
         3. Công tác Lịch sử - Truyền thống
        - Hội đã kiên trì đề xuất việc đề nghị Chính phủ Việt Nam và Lào xác định, công nhận và xếp hạng Đường Tây Trường Sơn là Di tích quốc gia của Lào và đã tham gia cùng BQP, các cơ quan  Nhà nước khảo sát, thẩm định 18 di tích ở Lào, hoàn thiện thủ tục hồ sơ báo cáo và đã được Chính phủ chấp thuận.
         - Phối hợp với Viện Lịch sử Quân sự chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học về một số sự kiện mang tính lịch sử của Trường Sơn trong chống Mỹ.
         - Hội đã vận động được nguồn tài trợ, hoàn thành thiết kế kỹ thuật, dự toán kinh phí và đang phối hợp với Binh đoàn 12 chỉ đạo Đoàn 384 hoàn thiện thủ tục xin địa phương cấp đất để xây dựng Bia Di tích Khe Hó và Di tích Sở Chỉ huy BTL Trường Sơn ở Gio An.
    4- Hoạt động Tri ân tình nghĩa
         Năm 2023 tuy có nhiều khó khăn nhưng toàn Hội đã tích cực vận động các nguồn lực xã hội để tri ân, giúp đỡ đồng đội, nhất là dịp Tết Quý Mão và kỷ niệm Ngày TBLS  27/7.
         Theo tổng hợp chưa đầy đủ, toàn Hội đã vận động được 8 tỷ 662 triệu đồng. Nhờ đó đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 13 căn nhà, tặng 19.842 suất quà, 300 chăn ấm cao cấp, 22 xe lăn, 15 sổ tiết kiệm, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 890, mời an nghỉ dưỡng tại Trung tâm 827 người, tài trợ mời 954 lượt người đi tham quan di tích lịch sử cách mạng, du lịch  miễn phí.
          Những địa phương, đơn vị vận động tài trợ và tổ chức hoạt động tình nghĩa tốt là: Yên Bái, Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Nội, Trung tâm hỗ trợ nhân đạo Trường Sơn, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Bình, Bình Định, Khánh Hòa, Đắc Nông, Thanh Hóa, Hòa  Bình, F571, Ngành Chính trị….
          Hội đã chỉ đạo, hướng dẫn các hội viên tổ chức khảo sát, báo cáo số lượng, danh sách các đối tượng người có công để quản lý, làm cơ sở xem xét hỗ trợ, giúp đỡ phù hợp khi có điều kiện.
          5- Về thực hiện nhiệm vụ của tổ chức thành viên Mặt trân Tổ quốc Việt Nam.
         Hội đã quán triệt và tích cực triển khai thực hiện chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; tích cực hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của MTTQ các cấp ở nơi cư trú.
          Hội luôn là thành viên tham gia tích cực, có trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả các nội dung cam kết thi đua và được Cụm thi đua các hội xã hội thuộc MTTQVN ghi nhận, đánh giá cao (Năm 2023 dự kiến được Bằng khen của UBTW MTTQ Việt Nam).
         Hội đã chủ động, tích cực theo dõi, nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng, ý kiến của hội viên và nhân dân, định kỳ tổng hợp và báo cáo kịp thời với Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam theo quy định, góp phần tích cực thực hiện chức năng giám sát, phản biện của Mặt trận theo quy định của pháp luật.
         6- Công tác đối ngoại được triển khai tích cực, hiệu quả, tạo được hiệu ứng tốt.
        Hội đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Binh đoàn 12, phối hợp giúp đỡ nhau thực hiện tốt các nội dung công tác có liên quan và luôn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ rất chân thành, tình nghĩa của Binh đoàn.
        Hội đã duy trì, phát huy tốt mối quan hệ sẵn có với Đại sứ quán Lào, Cu Ba, Liên hiệp hội các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Thưc hiện tốt chức năng, vai trò là thành viên của Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào, Việt Nam - Cu Ba. Đặc biêt, Hội vinh dự được cử cán bộ tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân tháp tùng chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc với Cu Ba và hai nước châu Mỹ la tinh; cán bộ Hội đã có nhiều hoạt động thiết thực để tuyên truyền về Trường Sơn và kỷ niệm, sự biết ơn của Bộ đội Trường Sơn đối với Lãnh tụ Fi-den-Castro và nhân dân Cu-Ba.
          Hội đã tổ chức các cuộc viếng thăm Đại sứ quán Campuchia, nhân dịp Quốc khánh của Bạn và nhân dịp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia sang nhận nhiệm vụ nhiệm kỳ mới tại Việt Nam. Qua đó, đề nghị Đại sứ quan tâm tác động giúp Hội thực hiện các nội dung lịch sử truyền thống của Bộ đội Trường Sơn hoạt động trên đất Campuchia, mời Đại sứ thăm Hội và được Đại sứ vui vẻ nhận lời.
     7- Công tác vận động tài trợ, xây dựng Quỹ.
      Trước tình hình khó khăn chung, Hội vừa tích cực vận động các nguồn lực xã hội, vừa chú trong vận động, nội lực, nhất là động viên các doanh nhân, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hội viên thành đạt ủng hộ để trang trải các hoạt động của Hội. Nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của cán bộ, hội viên, Hội đã thực hiện được nhiều việc lớn bằng nguồn nội lưc, như: Tổ chức Trại viết Trường Sơn, kinh phí xây dựng bia Di tích, tổ chức gặp mặt Nữ CSTS 20/10…
        Ban Kinh tế, các đồng chí Thường trực, cán bộ cơ quan Hội bằng vị thế , uy tín và các mối quan hệ của mình, nhiều đồng chí đã tích cưc, chủ động, liên hệ, kết nối với các đối tác truyền thống, các doanh nhân, doanh nghiệp, cơ quan ,đơn vị, cá nhân, để vận động ủng hộ, chuẩn bị nguồn lực để Hội tổ chức các hoạt động.
       Theo tổng hợp, đến nay đã vận động ủng hộ Qũy Nghĩa tình Trường Sơn và hoạt động của Hội được hơn 1.844 triệu đồng. Trong đó, riêng nhắn tin ủng hộ qua Cổng nhắn tin 1400 được gần 157 triệu đồng.
         Thường trực đã chủ động cân đối nguồn lực, rà soát, điều chỉnh lại các định mức, nội dung chi tiêu để bảo đảm hoạt động của Hội
ĐÁNH GIÁ CHUNG
        *Ưu điểm:
       Năm 2023, tuy tình hình chung có nhiều khó khăn, nhưng hướng về kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, Hội đã kịp thời xác định chương trình công tác, kế hoạch hoạt động phù hợp. Chủ trương vừa nâng cao chất lượng xây dựng Hội, vừa đẩy mạnh toàn diện các hoạt động và tích cực chuẩn bị mọi mặt cho kỷ niệm 65 năm truyền thống. Đồng thời đã bám sát kế hoạch, tiến độ các công việc để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tích cực, quyết liệt, đồng bộ; Hướng về cơ sở, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương, đơn vị. Chú trọng tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm, việc mới, giải quyết những điểm nóng, khâu yếu để làm chuyến biến tình hình chung. Quá trình thực hiện được các tổ chức hội và đông đảo hội viên trong cả nước hưởng ứng tích cực nên đã hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác đề ra, tạo được chuyển biến mới, tích cực. Trong đó về xây dựng tổ chức Hội có bước phát triển mới, đặc biệt là việc liên hệ, kết nối vận động thành lập thêm 5 tổ chức Hội cấp tỉnh; Chỉ đạo, hướng dẫn các hội viên tổ chức đến nhiệm kỳ chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội; Tổ chức kiểm tra nắm tình hình, hướng dẫn giúp đỡ các địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắc, kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế; Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ các giải quyết đơn thư, khắc phục mâu thuẫn, bất đồng ổn định tình hình nội bộ…. Qua đó, đã tạo được chuyển biến tích cực ở nhiều tổ chức Hội. Hoạt động truyền thống được triển khai tích cực, đồng bộ với nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Trong đó, có việc ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn. Qua đó, tiếp tục tuyên truyền, lan tỏa các giá trị lịch sử, truyền thống của Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại và tuyên truyền về Hội. Hoạt động tình nghĩa được chú trọng và đạt kết quả tốt. Quan hệ đối ngoại được triển khai tích cực, có tín nhiệm. Từng mặt công tác và kết quả số liệu cụ thể đã nêu ở  trên. Công tác vận động tài trợ tuy hết sức khó khăn nhưng vẫn đạt được kết quả ấn tượng. Kết quả hoat đọng của Hội đã thiết thực góp phần xây dựng quê hương , đất nước nên uy tín, vị thế của Hội trong  hội tiếp tục được nang cao.
         Về hạn chế, khuyết điểm:
         Việc phát động hưởng ứng phong trào thi đua và cuộc thi viết về Trường Sơn, một số nơi triển khi chậm, có nơi làm qua loa chiếu lệ, tổ chức thực hiện chưa tích cực, thiếu nội dung, biện pháp cụ thể nên kết quả còn hạn chế.
        Số đơn vị và hội viên hưởng ứng chương trình nhắn tin “Tri ân chiến sỹ Trường Sơn” năm 2023 và ủng hộ Quỹ nghĩa tình Trường Sơn còn ít, kết quả đạt thấp
        Nhiều hội viên tổ chức chưa chú ý quán triệt các quy định của Điều lệ, chưa bám sát chương trình, kế hoạch hoạt động và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Hội để xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động cụ thể của cấp mình nên tổ chức và hoạt động chưa mạnh, kém sôi nổi, hiệu quả.
       Việc duy trì thực hiện quy chế, nề nếp chế độ sinh hoạt của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ có nơi chưa đầy đủ nghiêm túc. Lề lối, phương pháp làm việc có nơi chưa thật dân chủ, khoa học, thực hiện nguyên tắc chưa chặt chẽ, giải quyết công việc có lúc còn nóng vội, áp đặt nên ảnh hưởng tới đoàn kết nội bộ.
       Một số Ủy viên Ban Chấp hành chưa chấp hành nghiêm Quy chế làm việc của Ban Chấp hành (không thực hiện đúng nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức; Chưa tôn trọng và chấp hành sự chỉ đạo của Ban Thường vụ và Thường trực giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành;  Không chấp hành đúng Nghị quyết của Thường vụ, tự ý lan truyền các thông tin theo ý cá nhân).
        Hiện tượng đơn kiến nghị, phản ảnh về chi tiêu tài chính, vận động gây quỹ, nội bộ Ban Chấp hành mất đoàn kết ở các hội viên tổ chức chưa giảm so với năm 2022
        Công tác quản lý nắm số lượng, chất lượng hội viên theo phân cấp có nơi thực hiện chưa tốt.
        Việc tổ chức các cụm thi đua bên cạnh nhiều cụm, nhiều địa phương hưởng ứng tích cực, có cụm, có nơi vẫn còn băn khoăn, lo ngại khó khăn nên chưa triển khai.
         Các cấp Hội ở các địa phương chưa nghiên cứu nắm chắc quy định và hướng dẫn về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn kết nạp hội viên đã được quy định trong Điều lệ và Hướng dẫn số 81 của Hội nên nhận thức, hiểu biết và vận dụng thực hiện thiếu thống nhất, kết quả phát triển hội viên còn hạn chế. Trong khi số lượng hội viên xin ra khỏi Hội có chiều hướng gia tăng. Có Tỉnh hội có tới 500 hội viên xin ra khỏi Hội.
          Nhiều hội viên tổ chức không thực hiện chế độ báo cáo kết quả hoạt động với Hội Trường Sơn Việt Nam.
          Đội ngũ cán bộ các cấp tuổi ngày càng cao, sức khỏe suy giảm, đi lại khó khăn, không có kinh phí hỗ trợ hoạt động nên nhiều người muốn nghỉ nhưng không  tìm được nguồn thay thế. Có  Hội cấp tỉnh và một số Hội cấp huyện, xã đến nhiệm kỳ nhưng chưa thể tổ chức đại hội vì chưa tìm được nhân sự.
        Việc xây dựng quỹ Hội và vận động các nguồn lực xã hội để duy trì tổ chức các hoạt động của Hội ngày càng khó khăn. Việc tổ chức các họat động có thu rất khó khăn và kém hiệu quả.
         II- PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024
          Năm 2024 Bộ đội Trường Sơn và Hội chúng ta sẽ kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống vẻ vang của Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 9/5/2024) và cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kỷ niệm 80 năm  Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2024), 70 năm giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) trong bối cảnh tình hình chung có nhiều thuận lợi lớn và những khó khăn thách thức lớn.
          Kinh tế đất nước tuy đang phục hồi, phát triển sau đại dịch Covid 19 nhưng cũng chịu tác động lớn do ảnh hưởng bởi các cuộc xung đột vũ trang và chính sách bao vây, cấm vận của Mỹ và phương Tây nên việc vận động các nguồn lực xã hội có nhiều khó khăn. Trong khi, đội ngũ cán bộ Hội các cấp tuổi ngày càng cao, sức khỏe suy giảm. Đó là những khó khăn trở ngại đối với xây dựng và tổ chức hoạt động của Hội.
         Phương hướng hoạt động  năm 2024  là: Tập trung xây dựng tổ chức Hội theo tư tưởng chỉ đạo  “ Tập hợp – Đoàn kết – Truyền thống – Tình Nghĩa – Tổ chức vững chắc – Hoạt động hiệu quả”. Khắc phục sự tùy tiện trong tổ chức Hội. Đôn đốc, kiểm tra duy trì thực hiện nghiêm Điều lệ, quy chế về tổ chức hoạt động của Hội, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Quy chế công tác Kiểm tra, Quy chế Công tác Tài chính.
        Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn. Đẩy mạnh các họat động truyền thông, hoạt động tình nghĩa và tham gia xây dựng địa phương. Nâng cao uy tín vị thế của Hội trong xã hội.
            Nhiệm vụ cụ thể:
      1- Công tác xây dựng Hội
            - Trên cơ sở quy định của Nghị định số 45/2010/NĐ – CP của Chính phủ, Thông tư số 03/2013/TT –BNV của Bộ Nội vụ, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ Hội, nghiên cứu, xây dựng và triển khai đề án sắp xếp kiện toàn hệ thống tổ chức của Hội nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động của hội viên, bảo đảm tổ chức hợp lý, hoạt động hiệu quả và phù hợp với quy định của pháp luật. Bám sát các nội dung, tiêu chí về  “ Xây dựng tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả để chỉ đạo tiến hành công tác xây dưng Hội.
            - Tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo, giúp đỡ BLL các tỉnh Quảng Nam, Bình Định, Đồng Nai, Đắc Nông hoàn thiện thủ tục hồ sơ xin thành lập Hội và chuẩn bị tốt mọi mặt để tổ chức đại hội thành lập Hội khi được địa phương cho phép. Giúp đỡ BLL Quảng Trị,TP Hồ Chí Minh tiếp tục vận động xin thành lập Hội.
           - Chỉ đạo hướng dẫn các hội viên tổ chức đến nhiệm kỳ chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội.
           - Chỉ đạo các tổ chức hội ở cơ sở nghiên cứu nắm vững và hiểu đúng đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp hội viên đã quy định trong Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ, đẩy mạnh tuyên truyền, phát triển hội viên mới và làm tốt công tác đăng ký, quản lý số, chất lượng hội viên theo phân cấp.
            - Chỉ đạo rà soát, kịp thời kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực, cán bộ chủ trì các cấp Hội, bảo đảm số lượng, chất lượng, đúng quy chế, quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Hội. Đồng thời tăng cường chỉ đaọ, hướng dẫn và kiểm tra các hội viên tổ chức chấp hành Điều lệ; xây dựng và thực hiện Quy chế về tổ chức và hoạt động, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Quy chế công tác Kiểm tra, Quy chế công tác tài chính, bảo đảm tập hợp, đoàn kết, phát huy tốt vai trò của Ban Chấp hành, nhất là cán bộ chủ trì.
           - Tổ chức kiểm tra, nắm tình hình ở một số Hội, BLL các địa phương, đơn vị. Chú trọng kiểm tra, hướng dẫn, giúp đỡ, làm chuyển biến các đơn vị có đơn thư, nội bộ mất đoàn kết để ổn định tình hình, giữ gìn uy tín, vị thế của Hội.
          2. Công tác Tuyên truyền – Thi đua.
        Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục hội viên phát huy phẩm chất cách mạng của Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống anh hùng của Bộ đội Trường Sơn, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng và sự nghiệp đổi mới, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương mẫu chấp hành đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các quy định của địa phương; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng địa phương.
        -Trước thềm kỷ niệm tiếp tục liên hệ xin gặp để báo cáo, xin ý kiến và tranh thủ sự chỉ đạo của Bộ Trưởng BQP, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và Chủ tịch nước đối với tổ chức và hoạt động của Hội.
        - Tổng kết, trao giải cuộc thi viết “ Chiến sỹ Trường Sơn anh hùng năm xưa và trong cuộc sống hôm nay”; Biên tập và xuất bản cuốn sách các tác phẩm được trao giải và vào chung khảo cuộc thi để phát hành.   
        - Hoàn thành biên tập, biên dịch và in, phát hành cuốn sách“Tình anh em chiến đấu trên Tây Trường Sơn” bằng  song ngữ Việt – Lào.
         - Biên soạn diễn văn kỷ niệm 65 năm Trường Sơn.
         -  Tiếp tục nghiên cứu xây dựng một số tiêu chí về “ Nét đẹp văn hóa của hội viên Trường Sơn” để tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiên thông tin và vận động thực hiện trong tất cả các cấp Hội.
         - Nâng cao chất lượng tin bài, phát huy tốt vai trò và hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử và Bản tin Trường Sơn, gắn tuyên truyền về 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn với tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam. Sử dụng và phát huy tốt các tác phẩm VHNT, tư liệu lich sử, ấn phẩm cuộc thi viết được biên tập, xuất bản trong dịp kỷ niệm để tuyên truyền trong nước và nước Lào, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội.
         - Tổ chức hội nghị ( hoặc gặp mặt) điển hình tiên tiến gắn với tổng kết phong trào thi đua “Tự hào 65 năm Trường Sơn huyền thoại”
           - Hoàn thành sớm việc xét và lập hồ sơ đề nghị Nhà nước và các bộ ngành khen thưởng các tập thể, cá nhân và xét khen thưởng nội bộ nhân kỷ niệm 65 năm truyền thống Bộ đội Trường Sơn
          - Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm truyền thống, tăng cường tổ chức hoạt động giao lưu nói chuyện truyền thống, kể chuyện chiến đấu cho thế hệ trẻ. Đẩy mạnh hoạt động của các CLB nghệ thuật, đội văn nghệ Trường Sơn và Trung tâm tổ chức thăm chiến trường xưa để góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống và phục vụ các hoạt động kỷ niệm.
         - Tham gia Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn ( nếu BQP tổ chức). Tổ chức Lễ kỷ niệm trong nội bộ của Hội trong phạm vi cả nước, bảo đảm chu đáo, trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm.
            Chỉ đạo 2 cụm thi đua còn lại, tổ chức ký kết giao ước thi đua và triển khai hoạt động xong trước quý I/2024 theo kế hoạch. Đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động các cụm thi đua. Phát hiện, rút kinh nghiệm kịp thời nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hoạt động tốt để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của phong trào thi đua.
        3. Công tác Lịch sử - Truyền thông.
        - Bám nắm theo dõi kết quả đề nghị Nhà nước Lào công nhận và xếp hạng Di tích đường Hồ Chí Minh ở Tây Trường Sơn ( cố gắng có được kết quả trước ngày kỷ niệm truyền thống).
        - Phối hợp với Binh đoàn 12 chỉ đạo Đoàn 384 hòan thành sớm hồ sơ thủ tục xin cấp đất và triển khai thi công  Bia di tích Khe Hó và Di tích Sở chỉ huy BTL Trường Sơn ở Gio An. Phấn đấu hoàn thành tromg năm 2024.
        - Tiếp tục liên hệ, đề xuất và phối hợp chặt chẽ với Viện LSQS để đồng tổ chức Hội thảo khoa học làm rõ vai trò của Bộ đội Trường Sơn trong Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào; Chiến dịch Quảng Trị năm 1972 và Chiến dịch Tổng tiến công Mùa Xuân năm 1975. Đồng thời chủ động phân công chuẩn bị tốt các báo cáo tham luận của Hội.
       - Tiếp tục rà soát và báo cáo cơ quan chức năng của Nhà nước chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác quản lý, đầu tư bảo tồn, tôn tạo và khai thác, phát huy giá trị các di tích Trường Sơn đã được xếp hạng vào việc giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ.
       - Phối hợp với Binh đoàn 12 rà soát, chuẩn chỉnh nội dung, tư liệu, số liệu ở các công trình tưởng niệm, các bia di tích để thống nhất, chuẩn xác với tư liệu lịch sử.
           4- Hoạt động tình nghĩa
           - Các cấp Hội cần chủ động tích cưc đẩy mạnh vận động các nguồn lực xã hội để tổ chức hoạt động tri ân tình nghĩa trong dịp kỷ niệm 65 năm truyền thống, Ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7, Ngày thành lập Quân đội; chỉ đạo đôn đốc các hội viên tổ chức thực hiện tốt chỉ tiêu vận động và xây dựng nhà tặng hội viên khó khăn trong dịp kỷ niệm theo kế hoạch đề ra.
           - Phối hợp với Binh đoàn 12 giúp đỡ hội viên giải quyết các vấn đề chính sách tồn đọng (thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ, công nhân liệt sỹ, giải quyết chính sách thương binh, chất độc da cam, khen thưởng…) theo khả năng và thẩm quyền của Hội.
            Tiếp tục rà soát nắm chắc các đối tượng người có công, hộ nghèo, cận nghèo có hòan cảnh đặc biệt khó khăn để xem xét hỗ trợ thiết thực khi có nguồn hỗ trợ.
           - Tổ chức trao tặng 250 triệu hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà cho chương trình tặng nhà cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên do MTTQ Việt Nam phát động.
           - Chỉ đạo hội viên tổ chức ở các địa phương chủ động liên hệ và phối hợp chặt chẽ với Hội Chữ thập đỏ triển khai thực hiện tốt nội dung thông báo đã thỏa thuận giữa Hội Trường Sơn và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; tăng cường quan hệ, tranh thủ sự hỗ trợ giúp đỡ của Ủy ban MTTQVN các cấp.
 
             5- Thực hiện trách nhiệm Thành viên của MTTQ Việt Nam
          Tích cực vận động hội viên hưởng ứng thực hiện các cuộc vận động của MTTQ các cấp ở nơi cư trú, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa; thực hiện xóa đói, giảm nghèo bền vững… góp phần bảo đảm an sinh xã hội, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên từng địa bàn. Triển khai thực hiện tốt các nội dung thi đua của cụm thi đua 10 hội xã hội.
           Nắm bắt, phản ảnh kịp thời tâm tư, nguyện vọng, các kiến nghị đề đạt của hội viên  với UBTW MTTQ Việt Nam để góp phần thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội của Măt trận.
            6- Hoạt động đối ngoại
           Thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ và nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động với Binh đoàn 12, nhất là phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm truyền thống. Duy trì và phát huy tốt mối quan hệ với Đại sứ quán các nước Lào, Cu Ba và các Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam Cu Ba và mối quan hệ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; chủ động tăng cường quan hệ với Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam để tranh thủ sự giúp đỡ thực hiện công tác lịch sử truyền thống của Hội trong thời kỳ Bộ đội Trường Sơn hoạt động  trên đất Campuchia… góp phần thực hiện công tác đối ngoại nhân dân của Đảng.
            Duy trì tốt mối quan hệ và phối hợp hoạt động với Hội Chữ thập đỏ các cấp và các đối tác đã gắn bó đồng hành với Hội.
           7- Công tác tạo nguồn kinh phí để tổ chức các hoạt động
            Phát huy cao độ nội lực của toàn Hội trong việc đóng góp xây dựng chân quỹ, đóng hội phí, tổ chức các hoạt động tạo nguồn thu, vận động các doanh nhân Trường Sơn, hội viên có điều kiện ủng hộ hội để tự lực một phần kinh phí duy trì hoạt động thường xuyên của Hội.
            Đồng thời phát động, cán bộ hội viên, khai thác, phát huy các mối quan hệ, tích cực vận động tài trợ cho các hoạt động của Hội. Đặc biệt là phát huy vai trò tham mưu và hoạt động của Ban Kinh tế trong công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ, tài trợ và quan hệ với các chủ đầu tư để tư vấn, giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp….tạo nguồn lực để bảo đảm các hoạt động kỷ niệm 65 năm và duy trì hoạt động thường xuyên của Hội.
       Năm 2024 là năm có những sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, quân đội và Bộ đội Trường Sơn. Hướng về Ngày truyền thống vẻ vang của mình, các tổ chức Hội và cán bộ hội viên Trường Sơn trong cả nước cần tích cực chủ động, tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua “Tự hào 65 năm Trường Sơn huyền thoại”, phấn đấu hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch hoạt động đề ra, nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức Hội và đẩy mạnh hoạt động truyền thống, hoạt động tình nghĩa, thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống vẻ vang của Bộ đội Trường Sơn; tạo dấu ấn mới trong tổ chức và hoạt động, nâng cao vị thế của Hội trong xã hội./.
 
 
  
 Nơi nhận:                                                                                             CHỦ TỊCH                                                                                                                         
- Bộ VHTT & DL(để báo cáo)
   - Vụ Phi Chính phủ/BNV (để bó cáo)
- Ban Phong trào/MTTQVN (để báo cáo)
- Các Hội viên T.chức;
- Các CQ, Đ.vị T/thuộc;
- Lưu VP
                                                                                                       Thiếu tướng Võ Sở