- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Thái Bình
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
PHAM ÐÌNH CHIEN
1648
Bac SÐn, Ðông Hffng
Chưa rõ
3,0,27
2
VU KHAC CHIEN
1647
Thuy Duyên, Thái Thuy
Chưa rõ
3,C,36
3
NGUYEN SÐN CHIEN
1652
So nhà 153 B, Lê Lei
Chưa rõ
3,l,3
4
PHAM VAN CHIEN
1646
Phong Châu, Ðông Hffng
Chưa rõ
3,E,26
5
VU VAN CHIEN
1646
Vu Thang, Kien XffÐng
Chưa rõ
3,C,24
6
PHAM VAN CHIEN
1647
Quynh Thái, Quynh Phu
Chưa rõ
3,Ð,16
7
NGUYEN VAN CHIEN
1647
Hòa Bình, Vu Thff
Chưa rõ
3,0,34
8
NGUYEN VIET CHIEU
1646
Quynh Mý, Quyn h Phu
12/12/1674
3,K,45
9
PHAM QUANG CHIEU
1648
Song Lãng, Vu Thff
31/12/1667
3,K,23
10
NGUYEN THANH CHIÊU
1636
Phúc Thành, Vu Thff
31/12/1667
3,H,1D
11
LÊ ÐUC CHÍNH
1647
Bình Ð…nh, Kien XffÐng
31/12/1667
3,G,18
12
LÊ ÐAC CHUC
1652
An Khê, Quynh Phu
31/12/1667
3,Ð,5
13
BÙI KHAC CHUÂN
1648
Quynh Trang, Quynh Phu
31/12/1667
3,G,24
14
LAI NGOC CHUYEN
1648
Ðông Quynh, Ðông Hffng
31/12/1667
3,G,25
15
NGUYEN NGOC CHÚ
1646
Bình Minh, Kien XffÐng
31/12/1667
3,G,1
16
VU VAN CHÚ
1645
An Thanh, Quynh Phu
31/12/1667
3,N,16
17
NGUYEN VAN CHFéC
1636
Thuy Hà, Thái Thuy
31/12/1667
3,G,22
18
NGUYEN XUÂN CHINH
1636
An Ap, Quynh Phu
31/12/1667
3,G,31
19
TRAN VAN CHUYÊN
164D
Phan Le, Hffng Hà
31/12/1667
3,E,1D
20
NGUYEN ÐÌNH CHFéNG
1647
Thanh Tân, Kien XffÐng
31/12/1667
3,Ð,18
21
ÐO VAN CHAM
1645
Tân Hi¼p, Vu Thff
31/12/1667
3,M,28
22
ÐO VAN CHÍNH
1645
Ðông Trung, Tien Hái
31/12/1667
3,B,46
23
NGUYEN HUU CHOAN
1641
An Duc , Phu Dac
31/12/1667
3,C,48
24
TRFÐNG MINH CFèNG
164D
Hùng Dung, Hffng Hà
25/12/1666
3,Ð,6
25
мNG VAN CHÍNH
1631
Nam Hffng, Tien Hái
25/12/1666
3,Ð,8