- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Thái Bình
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
NGUYEN VAN CHIEU
165D
Thái Th…nh, Thái Thuj
Chưa rõ
3,G,46
2
VU VAN CÙ
1643
Vu Lac, Kien XffÐng
Chưa rõ
3,G,48
3
NGÔ QUANG CHIEN
1652
An Khê, Quynh Phu
Chưa rõ
3,L,22
4
VU VAN CUU
1647
Thái Phúc, Thái Thuj
Chưa rõ
3,L,5D
5
NGUYEN BÁ C¼N
1653
Quynh Lffu, Quynh Phu
Chưa rõ
3,E,12
6
LÊ VAN CHF
1633
Thuy An, Thái Thuy
Chưa rõ
3,H,23
7
NGUYEN DUY DÀNH
1647
Quynh Tho, Quynh Phu
Chưa rõ
3,B,41
8
NGUYEN HUU DAM
1638
An Mý, QùynhPhu
Chưa rõ
3,N,26
9
NGUYEN MINH DÂN
1638
Thái Bình
Chưa rõ
3,G,27
10
TRAN DAN
1638
Liên Hi¼p, Hffng Hà
Chưa rõ
3,B,37
11
ÐÀO VAN D¼T
1644
Minh Hoà, Duyên Hà
Chưa rõ
3,l,37
12
NGÔ TRONG DI
164D
An Khê, Quynh Phu
Chưa rõ
3,C,41
13
NGUYEN VAN мU
164D
Nguyên Xá, Ðông Quan
Chưa rõ
3,M,13
14
DFÐNG VAN DIEN
164D
Ðông Hà, Ðông Hffng
Chưa rõ
3,C,37
15
ÐÀM QUANG DIEN
1647
An Thái, Quynh Phu
Chưa rõ
3,G,41
16
ÐO VAN DIEN
1652
Thái Xuyên, Thái Thuy
Chưa rõ
3,0,3D
17
PHAM MINH DIEN
1651
Vu Lac, Kien X ffÐng
Chưa rõ
3,A,24
18
TRAN MANH DIfiP
1648
Thanh Tân, Kien XffÐng
Chưa rõ
3,H,24
19
CAO TRUNG DUY
1655
Thái Thúy, Thái Thuy
Chưa rõ
3,E,41
20
TRAN THE DUYÊN
1643
Vu Lang, Tieu Hái
Chưa rõ
3,D,24
21
ÐO VAN DOÁN
165D
Hong Tien, Kien XffÐng
Chưa rõ
3,G,26
22
NGUYEN VAN DÔ
1644
Thái Th…nh, Thái Thuj
Chưa rõ
3,l,12
23
TRAN TIEN DUNG
1647
Vu Hong, Vu Thff
Chưa rõ
3,K,12
24
PHAM VAN DUY
1646
Ðông Tân, Ðông Hffng
Chưa rõ
3,P,34
25
мNG MINH DUY
1646
Quynh Giao, Quynh Phu
Chưa rõ
3,M,1