- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Thái Bình
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
NHÂM ÐÌNH ÐÍNH
1647
Ðông Xá, Ðông Hffng
Chưa rõ
3,M,6
2
BÙI ÐÌNH ÐOÀN
1638
Ðông Hà, Ðông Hffng
Chưa rõ
3,H,43
3
PHAN CÔNG ÐOÀN
1646
Ðông Tân, Ðông Hffng
Chưa rõ
3,K,46
4
NGUYEN VAN ÐÈN
165D
Ðông Ðô, Hffng Hà
Chưa rõ
3,A,44
5
NGUYEN TRONG ÐUC
1647
Thuy Hái, Thái Thuy
Chưa rõ
3,B,11
6
NGUYEN VAN ÐUC
1641
Cap Tien, Hffng Hà
Chưa rõ
3,Ð,23
7
PHAM MINH ÐUC
1646
Liên Hi¼p, Hffng Hà
Chưa rõ
3,G,12
8
PHAM TIEN ÐUC
1647
Quynh Giao, Quynh Phu
21/12/1665
3,0,22
9
LFU TH! ÐFèNG
1656
Minh Hffng, Kien XffÐn g
21/12/1665
3,K,31
10
PHAM ÐUC мU
1644
Quynh Giao, Quynh Phu
21/12/1665
3,l,18
11
TRAN ÐÌNH ÐÁNG
1644
Bac Hái, Tien Hái
21/12/1665
3,B,5D
12
ÐO VAN ÐUC
1646
Thái Hoc, Thái Thuj
21/12/1665
3,M,34
13
NGÔ THE GIA
1644
Quynh Hffng, Quynh Phu
21/12/1665
3,1Ð,5D
14
ÐOÀN VAN GIÁC
1636
Thuy Ðffèng, Thái Thuy
21/12/1665
3,C,3D
15
PHAM KIM GIÁM
1638
Vu Nghia, Vu Thff
21/12/1665
3,0,3
16
NGUYEN THANH GIÁN
1644
Chí Hòa, Hffng Hà
21/12/1665
3,G,33
17
NGUYEN VAN GIÁP
1637
Ðông Bình, Ðông Hffng
21/12/1665
3,0,6
18
HÀ VAN GIÁP
1645
Quynh Côi, Quynh Phu
21/12/1665
3,P,46
19
VU THÀNH GIANG
1641
Thái Hoc, Thái Thuy
21/11/1671
3,E,13
20
ÐO VAN CHUNG
1643
Nam Hái, Tien Hái
21/11/1671
3,0,1
21
VU HA
1655
Ðình Phùng, Kien XffÐng
21/11/1671
3,l,27
22
NGUYEN ÐUC HÀ
1655
Phúc Khánh, Hffng Hà
28/12/1674
3,E,15
23
ÐO VAN HAI
1647
Ðông Quý, Tien Hái
28/12/1674
3,K,16
24
PHAM XUÂN HÁI
1645
Hùng Dung, Hà Hffng
28/12/1674
3,H,3
25
NGUYEN THANH HÁI
165D
Ninh Khái, Duyên Hà
28/12/1674
3,Ð,43