- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Thái Bình
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
TRAN HUU CÐ
165D
Tây Luong, Tien Hái
Chưa rõ
3,N,18
2
HOÀNG TRONG Cè
1648
Quynh Hoa, Quynh Phu
Chưa rõ
3,0,2D
3
KIEU VAN CÚ
1645
Song An, Vu Thu
Chưa rõ
3,C,13
4
ÐÀO VAN CUC
1645
Thuy Liên, Thái Thuy
Chưa rõ
3,0,43
5
NGUYEN VAN CÙ
1642
Phúc Thành, Vu Thff
Chưa rõ
3,0,14
6
PHAM HUU CUA
164D
Quynh Xá, Quynh Côi
11/12/1667
3,N,45
7
ÐINH VAN CFÐNG
1652
An Ninh, Tien Hái
11/12/1667
3,M,41
8
PHÍ VAN CÙ
1637
Thái Thành – Thái Thuy
11/12/1667
3,l,22
9
ÐO VAN CFèNG
1648
Quynh Minh, Quynh Phu
11/12/1667
3,N,38
10
мNG QUY CÁCH
1651
Ðông Duong, Ðông Hung
11/12/1667
3,l,16
11
TRAN NGOC CAN
1641
Vu Tien, Vu Thu
11/12/1667
3,L,32
12
PHAM VAN C¼Y
1648
Vu Vân, Vu Thu
11/12/1667
3,Ð,22
13
TA VAN CÓI
1635
Thái Xuyên, Thái Thuy
11/12/1667
3,0,38
14
BÙI MANH CFèNG
1652
ChffÐng DffÐng, Ðông Hffng
11/12/1667
3,P,38
15
NGUYEN VAN CHANH
1653
Quynh Minh, Quynh Phu
11/12/1667
3,0,41
16
NGUYEN MINH CHÂU
164D
Nam Bình, Kien XffÐng
11/12/1667
3,N,33
17
PHAM BÁ CHÂU
1643
Vu Hep, Vu Thff
11/12/1667
3,L,15
18
TRAN CHAP
1643
Vu Hep, Vu Thff
11/12/1667
3,A,25
19
NGUYEN THANH CHE
1643
Hffng Hà, Thái Bình
11/12/1667
3,H,26
20
NGUYEN VAN CHÈ
1652
Quynh Minh, Quynh Phu
11/12/1667
3,B,4D
21
TRAN VAN CHÂN
165D
Vu Tây, Kien XffÐng
11/12/1667
3,l,4D
22
PHAM VAN CHAN
165D
Ðong Tien, Kien XffÐng
11/12/1667
3,H,5D
23
PHAM NGOC CHIÊM
165D
Tân Hòa, Vu Thff
11/12/1667
3,K,13
24
PHAM THE CHIEN
1646
Thuy Quynh, Thái Thuy
11/12/1667
3,K,21
25
VU XUÂN CHIEN
1646
Trung An, Vu Thff
11/12/1667
3,Ð,1