- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Thái Bình
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
TRAN VAN HÙNG
165D
Hong Tien, Kien XffÐng
Chưa rõ
3,Ð,15
2
HOÀNG ÐÌNH HÙNG
1654
Tran Phú, Hffng Hà
Chưa rõ
3,A,17
3
DFÐNG VAN HÙNG
1652
Ðông Huy, Ðông Hffng
Chưa rõ
3,Ð,34
4
PHAM MANH HÙNG
1648
Thái Thành, Thái Thuj
Chưa rõ
3,N,44
5
ÐO QUANG HUY
1646
Bac Hái, Tien Hái
26/11/1671
3,A,45
6
ÐOÀN CÔNG HUAN
1646
Ðông Yên, Thff Trì
26/11/1671
3,N,34
7
NGUYEN VAN HUAN
1645
Thuy Liêu, Thái Thuy
26/11/1671
3,M,4D
8
NGUYEN VAN HUYEN
1646
Quynh SÐn, Quynh Phu
26/11/1671
3,M,3D
9
ÐO MANH HÙNG
1642
Tran Phú, Hffng Nhân
26/11/1671
3,E,52
10
LÊ XUÂN HFNG
1648
Minh Tân, Kien XffÐ ng
26/11/1671
3,N,11
11
TRAN ÐUC HUYEN
1643
Mê Linh, Ðông Hffng
26/11/1671
3,M,12
12
NGUYEN ÐÌNH HUYNH
1645
Thái Phúc, Thái Thuy
26/11/1671
3,A,1D
13
PHAM TIEN HFU
1644
Thuy Ninh, Thái Thuy
26/11/1671
3,H,3D
14
PHÍ VAN HONG
1646
Ðông Vinh, Ðông Hffng
26/11/1671
3,0,48
15
NGUYEN XUÂN HIEN
164D
Thuy LffÐng, Thái Thuy
26/11/1671
3,E,44
16
NGÔ ÐANG HÊN
1645
An Khê, Quynh Phu
26/11/1671
3,L,25
17
TRFÐNG VAN KE
1638
Phúc Thành, Vu Thff
26/11/1671
3,N,5
18
NGUYEN THE KIEU
1645
Vu Nghia, Vu Thff
26/11/1671
3,H,7
19
PHAM VAN KIEU
1645
Vi¼t Hùng, Vu Thff
26/11/1671
3,E,33
20
ÐO NGOC KIEU
1645
An Ninh, Tien Hái
28/12/1668
3,M,14
21
PHAM VAN KIÊN
1652
Thái Hoc, Thái Thuy
28/12/1668
3,G,4D
22
NGUYEN VAN KIEU
1648
Quang Bình, Kien XffÐng
28/12/1668
3,G,6
23
TRAN XUÂN KIEU
1646
Vu Tien, Vu Thff
28/12/1668
3,l,4
24
TRAN XUÂN KIÊU
1647
Minh Khai, Hffng Hà
28/12/1668
3,K,2D
25
ÐO VAN KIM
165D
Quynh H¼i, Quynh Phu
28/12/1668
3,K,22