- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Thái Bình
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
NGUYEN THIfiN MAN
1644
Nam Cao, Kien XffÐng
Chưa rõ
3,P,16
2
TRAN ÐUC M¼U
1646
Hòa Bình, Kien XffÐng
Chưa rõ
3,M,8
3
PHAM VAN M¼U
1647
Thuy Bình, Thái Thuy
Chưa rõ
3,N,1D
4
NGUYEN CAO MÂY
1647
Thuy Hà, Thái Thuy
Chưa rõ
3,A,27
5
NGUYEN VAN M¼U
1644
Tân Phong, Vu Thff
Chưa rõ
3,E,6
6
LÊ ÐUC MIfiN
1638
Thuy Bình, Thái Thuy
Chưa rõ
3,K,37
7
PHAM VAN MIEN
164D
Thái SÐn, Thái Thuj
Chưa rõ
3,Ð,26
8
LÊ ÐUC MINH
1636
An Khê, Quynh Phu
Chưa rõ
3,L,41
9
NGUYEN TRONG MINH
1646
Trong Quan, Ðông Hffng
Chưa rõ
3,Ð,36
10
NGUYEN TUYEN MINH
1641
Ðong Hái, Tien Hái
Chưa rõ
3,A,13
11
BÙI VAN MINH
164D
Hòa Bình, Vu Thff
Chưa rõ
3,M,52
12
TRAN ÐÌNH MÔNG
1646
Ðông Trà, Tien Hái
13/12/1668
3,C,27
13
HÀ VAN MÙI
1645
Thành Phú, Vu Thff
17/11/1672
3,0,1D
14
TRAN QUANG MÃN
1648
Quoc Tuan, Kien XffÐng
17/11/1672
3,P,48
15
PHAM VAN MINH
1645
Minh Khai, Hffng Hà
25/12/1671
3,E,28
16
NGUYEN ÐÌNH NAI
1648
Thái Thành, Thái Thuj
25/12/1671
3,C,36
17
CAO QUÝ NAM
1648
Phong Châu, Ðông Hffng
25/12/1671
3,P,23
18
VU VAN NAM
1654
Vu Hong, Vu Thff
25/12/1671
3,H,44
19
ÐÀM THÁI NANG
1645
An Thái, Quynh Phu
25/12/1671
3,M,31
20
TRAN NGUYEN NOÁN
1645
25/12/1671
3,M,16
21
PHAM VAN N¼I
1642
Quynh Ngoc, Quynh Phu
25/12/1671
3,N,12
22
PHAM VAN NIÊN
1642
Hong Ðang, Tien Hái
25/12/1671
3,l,36
23
NGUYEN VAN NÔNG
1642
Thái Ðô, Thái Thuj
25/12/1671
3,l,3D
24
ÐO VAN NGHIÊM
1642
Nam Trung, Tien Hái
25/12/1671
3,C,18
25
LFÐNG ÐUC NGHIÊU
1647
Ðông Xuyên, Tien Hái
25/12/1671
3,B,32