- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Thái Bình
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
TRFÐNG CÔNG TAN
1648
Nam Hái, Tien Hái
Chưa rõ
3,Ð,4
2
TRAN VAN TAO
1653
Tân Mý, Hffng Hà
Chưa rõ
3,1Ð,48
3
PHAN VAN TÊ
1645
Thuy Minh, Thái Thuj
Chưa rõ
3,E,26
4
VU QUANG TE
1651
Thuy Minh, Thái Thuy
Chưa rõ
3,0,31
5
NGUYEN HUU TE
165D
Vu Lang, Tien Hái
Chưa rõ
3,Ð,13
6
PHAM KHAC TE
165D
Ðình Phùng, Kien XffÐng
Chưa rõ
3,C,6
7
ÐONG VAN TÍCH
165D
Pho Yên, Tiên Hffng
Chưa rõ
3,A,21
8
NGUYEN VAN TIEN
1647
Thuy Vi¼t, Thái Thuy
Chưa rõ
3,P,4
9
NGUYEN KINH TIÊU
1641
C¼ng Hòa, Hffng Nhân
Chưa rõ
3,E,45
10
TRAN DUNG TIEN
1636
Thái Thành, Thái Thuy
Chưa rõ
3,G,11
11
NGÔ VAN TIEN
1652
Vu H¼i, Vu Thff
Chưa rõ
3,l,14
12
PHAM XUÂN TIEN
1648
Thffeng Hien, Kien XffÐng
14/12/1671
3,G,44
13
LÊ XUÂN TIEM
164D
мng CÐ, Tien Hái
14/12/1671
3,M,22
14
TRAN MINH TIEP
1642
Thang Long, Ðông Hffng
14/12/1671
3,E,8
15
VU VAN TIET
1648
Nam Hà, Tien Hái
14/12/1671
3,l,8
16
PHAM XUÂN TIEU
1648
Bình Nguyên, Kien XffÐng
14/12/1671
3,P,36
17
VU VAN TIÊU
1648
Hong Châu, Tiên Hffng
14/12/1671
3,K,24
18
NGUYEN XUÂN TÌNH
1636
Thong Nhat, Duyên Hà
14/12/1671
3,C,32
19
ÐO ÐUC TÍNH
1642
An Hi¼p, Quynh Phu
14/12/1671
3,0,37
20
LÊ VAN TINH
1651
Thái Giang, Thái Thuj
11/11/1671
3,l,43
21
TR!NH NGOC TÍNH
1648
Hong Châu, Tiên Hffng
11/11/1671
3,E,38
22
PHAM NGOC TOÁI
1641
An Le, Quynh Phu
11/11/1671
3,Ð,16
23
NGUYEN VAN TOÀN
165D
Thái Hffng, Thái Thuy
11/11/1671
3,A,6
24
KHUC VAN TOÁN
165D
Thái Phúc, Thái Thuy
11/11/1671
3,l,1
25
BÙI VAN TOAI
1645
Nguyen Xá, Vu Thff
11/11/1671
3,Ð,14