- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Thái Bình
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
TRAN VAN THOÁI
1644
An Mý, Quynh Phu
15/12/1671
3,C,34
2
NGUYEN ÐAC THUY
1644
Quynh Hái, Quynh Phu
15/12/1671
3,M,33
3
PHAM VAN THÚY
163D
Thái Tho, Thái Thuj
15/12/1671
3,L,8
4
BÙI HONG THUÝ
1652
Ðông Hà, Ðông Hffng
16/12/1672
3,B,24
5
NGUYEN THANH THUY
164D
Hoa Lff, Tiên Hffng
16/12/1672
3,0,45
6
BÙI VAN THU¼N
1642
Thái Hà, Thái Thuj
16/12/1672
3,N,26
7
PHAM ÐUC THU
1642
Phúc Châu, Tiên Hffng
16/12/1672
3,l,32
8
PHAM VAN THU¼T
1648
Quynh Ninh, Quynh Phu
16/12/1672
3,G,4
9
PHAM DUY THUNG
1642
Quang L…ch, Kien XffÐng
16/12/1672
3,K,16
10
TRAN ÐÌNH TUYET
1641
Vu Ninh, Vu Tiên
18/11/1667
3,K,4
11
VU VAN THF
1633
Ðông Quang, Ðông Hffng
18/11/1667
3,E,25
12
NGUYEN VAN THF
1633
Thu¼n Vi, Vu Thff
18/11/1667
3,L,18
13
BÙI HUU THU
1646
Thuy DffÐng, Thái Thuy
18/11/1667
3,K,26
14
HOÀNG BÁ THFéC
1648
Quynh Thái, Quynh Phu
18/11/1667
3,N,31
15
PHAM XUÂN THFèNG
1648
Ðông Mý, Ðông Hffng
18/11/1667
3,L,12
16
HOÀNG VAN THFéC
1646
Vu Phúc, Kien XffÐng
18/11/1667
3,M,44
17
PHAM ÐUC TRACH
164D
Ðông Tho, Ðông Hffng
18/11/1667
3,N,36
18
NGUYEN VAN TRÀO
1641
Vu Ðoài, Vu Tiên
18/11/1667
3,L,16
19
NGUYEN NGOC THF
1643
Ðông CÐ, Tien Hái
18/11/1667
3,E,4
20
NGÔ VAN TRAM
165D
Thanh Tân, Kien XffÐng
18/11/1667
3,G,14
21
ÐOÀN VAN TRAP
1643
Thanh Phú, Vu Thff
18/11/1667
3,0,42
22
TÔ THO TRÌU
1652
Tây LffÐng, Tien Hái
18/11/1667
3,L,14
23
PHAM VAN TRIfiU
1652
Ðông Giang, Ðông Hffng
18/11/1667
3,l,6
24
VU DUY TRINH
1648
Ðông PhffÐng, Ðông Hffng
18/11/1667
3,H,11
25
PHAM CÔNG TRÌNH
1647
Hoàng Di¼u, Ðông Hffng
18/11/1667
3,H,6