- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Thái Bình
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
PHAM VAN TÙA
1646
Hùng Dung, H ffng Hà
Chưa rõ
3,G,52
2
ÐINH VAN THÁ
1652
Lô Giang, Tiên Hffng
Chưa rõ
3,Ð,37
3
NGUYEN XUÂN THÁC
1642
An Hi¼p, Quynh Phu
Chưa rõ
3,L,37
4
QUÁCH VAN THÁI
1645
Ðông Linh, Ðông Quan
Chưa rõ
3,L,13
5
VU HONG THÁI
1645
Vu Hong, Vu Tiên
Chưa rõ
3,0,16
6
HOÀNG XUÂN THÁI
1644
Vu Phúc, Vu Thff
Chưa rõ
3,G,15
7
PHÙNG VAN THÁI
1626
Ðông Ninh, Tien Hái
Chưa rõ
3,B,2
8
PHAM HONG THÁI
1648
Thuy Bình, Thái Thuy
Chưa rõ
3,E,36
9
CAO VAN THÁN
1628
Phúc Khánh, Hffng Nhân
Chưa rõ
3,P,3D
10
BÙI VAN THAM
1636
Tán Thu¼t, Kien XffÐng
Chưa rõ
3,N,21
11
PHAM QUANG THAM
1643
Hong Tien, Kien XffÐng
Chưa rõ
3,Ð,27
12
NGUYEN XUÂN THANH
1643
Vu Le, Kien XffÐng
Chưa rõ
3,N,17
13
NGUYEN CHÍ THANH
1647
An Thái, Quynh Phu
Chưa rõ
3,C,11
14
TRAN VAN THANH
1644
Mê Linh, Ðông Hffng
Chưa rõ
3,A,33
15
VU TIEN THANH
1641
An Thái, Quynh Phu
Chưa rõ
3,E,7
16
NGUYEN XUÂN THÀNH
1643
An Áp, Quynh Phu
Chưa rõ
3,G,13
17
NGUYEN VAN THÀNH
1643
Hoa Lff, Ðông Hffng
Chưa rõ
3,C,28
18
HOÀNG XUÂN THÀNH
1643
Song Lãng, Vu Thff
Chưa rõ
3,N,32
19
PHAM NGOC THANG
1647
Vu Hong, Vu Thff
25/12/1668
3,M,26
20
LÊ ÐUC THAO
1645
Minh Lang, Vu Thff
25/12/1668
3,A,16
21
NGUYEN VAN THAO
1638
Huy¼n Vu Thff
25/12/1668
3,C,2D
22
LÊ MINH THAO
1654
Quynh Van, Quynh Phu
25/12/1668
3,G,2D
23
PHAM VAN THÁT
1651
Thong Nhat, Hffng Hòa
25/12/1668
3,G,1D
24
LA VAN THANG
1651
Vi¼t Trì, Vu Thff
25/12/1668
3,l,26
25
PHAM QUYET THANG
1651
Phú Châu, Ðông Hffng
28/12/1671
3,M,32