Di tích : Trụ sở Chính phủ cách mạng lâm thời MNVN.

08/10/2015 - 1228 lượt xem

Trụ sở Chính phủ lâm thời Miền Nam Việt Nam Tên đường Hồ Chí Minh từ bắc vào nam, khi qua cầu Đuồi bắc qua sông Hiếu chúng ta đến địa phận thị trấn Cam Lộ. Tại đây có một Di tích lịch...