- Tìm kiếm liệt sĩ
Họ và tên
Ngày hi sinh
Binh đoàn
Sổ mộ
Quê quán
Danh sách liệt sỹ tỉnh Sơn La
STT
Họ và tên
Năm sinh
Nguyên quán
Ngày hi sinh
Sổ mộ
1
Hà Văn an
1947
Chiềng Khùa, Mộc Châu
16/01/1968
5, A, 2
2
Hà Văn Chứng
1948
Mường Lang, Phù Yên
19/12/1968
5, A, 1
3
Lò Văn Con
1949
Chiềng Mai, Mai Sơn
29/07/1970
5, A, 7
4
Vi Hữu Có
1938
Huy Bắc, Phù Yên
19/12/1968
5, A, 5
5
Đinh Văn Hếch
1947
Huy Thượng, Phù Yên
24/07/1968
5, A, 4
6
Triệu văn hoa
1950
Chiềng Sơn, Mai Châu
06/03/1970
5, A, 12
7
Hoàng Văn ít
1944
Long Sập, Mộc Châu
30/12/1969
5, A, 6
8
Lò Minh Kương
1945
Gia Phù, Phù Yên
30/12/1969
5, A, 8
9
Lò Văn Lợi
1947
Mường Tranh, Mai Sơn
30/12/1969
5, A, 10
10
Cà Văn Ngô
1942
Mường Chùm, Mường La
30/12/1969
5, A, 9
11
Lò Văn Nhoóng
1945
Fiêng Ban, Bắc Yên
21/11/1969
5, A, 3
12
Cầm Văn Tụi
1939
Chiềng Lương, Mai Sơn
28/10/1967
5, A, 11