"Quan tham" - Thơ: CCB Phạm Minh Tâm

Ngày đăng: 06:07 16/06/2022 Lượt xem: 107
QUAN THAM
 
Từng nghe sách sử thời xưa
Nước Nam mình cũng có vua trị vì
Dưới vua - quan tướng ai bì
Quan nhất rồi đến quan nhì, quan ba.
Suốt thời đô hộ nước ta
Tây, Tàu - quan lại làm "cha" dân mình
Bát cơm manh áo mưu sinh
Kiếp đời nô lệ nhục hình, oán than
Trăm năm nước mất nhà tan
Nghìn năm Bắc thuộc chứa chan lệ nhòa.
 
Việt Nam dân chủ cộng hòa *
Lớn lên tôi thấy nước nhà không quan
Đảng ra Đảng, Đoàn ra Đoàn
Tiền hô hậu ủng vượt ngàn chông gai
Quý vì đức, trọng vì tài
Vàng nung qua lửa, sắt mài nên kim
Anh hùng há phải đi tìm
Lội qua sinh tử đao binh mà thành
Ví còn rác rưởi, lưu manh
Giữa dòng thác cũng tan thành bèo trôi
Thượng tôn phép nước, đạo đời
Cán cân công lý chẳng rời tình thương
 
Sang thời cơ chế thị trường
Lắm anh cán bộ - dân thường gọi "quan"
Phải chăng vì "miệng thế gian"
Hay vì nhân cách sỡ sàm thị phi
Một quan nhất, mấy quan nhì
Dưới quan còn xếp, có khi cả đoàn
Cha quan rồi con cũng quan
Lắm ngôi thứ dễ lăng loàn gia phong
Đồng chí mà thiếu đồng lòng
Ra bề ngay thẳng lại vòng vo nhau.
 
Mấy rồi kẻ trước người sau
Hết quan đến tướng thi nhau vào lò *
Vào lò dân vẫn còn lo
Nợ - quan chưa trả, đã đo đất nằm
Dân 2 mét, chưa đủ dằm *
Ma quan mấy héc xây lăng xây đình
Nghe ra ..."đạt lý thấu tình"
Sống sao thác vậy bởi mình là quan.


CCB Phạm Minh Tâm
-----------------------------------------------------
* Việt nam dân chủ cộng hòa: thời kỳ miền Bắc xây dựng. CNXH (1956 - 1975)
* Lò: lò thiêu tham nhũng
* Dằm: chỗ (dân miền trung gọi)


tin tức liên quan