LBTS - Phan Kế Toán (2 bài)

26/05/2015 - 456 lượt xem

CÙNG MỘT CON ĐƯỜNG Khi xưa anh viết "Đường vào" Câu thơ nóng rực nôn nao tấm lòng Tháng ngày chín đợi mười trong Đường về quê ấy mặn nồng nhớ thương Đường đi ra chốn chiến trường Giục lòng bao kẻ...