Hồ Văn Chi cảm dịch bài thơ "CẢM HOÀI" của Hồ Quý Ly.

Ngày đăng: 07:02 12/01/2024 Lượt xem: 94
Hồ Văn Chi cảm dịch bài thơ
"CẢM HOÀI" của Hồ Quý Ly.

  
感 懷
 
更 改 多 端 死 復 生,
悠 悠 鄉 里 不 勝 情。
南 關 迢 遞 應 湏 白,
北 館 淹 留 覺 夢 驚。
相 國 才 難 慚 李 泌,
遷 都 計 拙 哭 盤 庚。
金 歐 見 缺 無 由 合,
待 價 須 知 玉 厞 輕。
胡 季 犛


 
Phiên âm
CẢM HOÀI
 
Canh cải đa đoan tử phục sinh,
Du du hương lý bất thăng tình.
Nam quan điều đệ ưng đầu bạch,
Bắc quán yếm lưu giác mộng kinh.
Tướng quốc tài nan tàm Lý Bật,
Thiên đô kế chuyết khốc Bàn Canh.
Kim âu kiến khuyết vô do hợp,
Đãi giá tu tri ngọc phỉ khinh.

Hồ Quý Ly
 
Dịch nghĩa:

Lắm sự đổi thay, tưởng chết mà lại sống
Quê hương mờ mịt gợi dậy biết bao tình
Ải Nam quan xa xôi mãi đầu bạc là phải
Nơi quán Bắc lâu ngày, tỉnh mộng thấy càng kinh sợ
Cứu nước, tài hèn, thẹn với Lý Bật
Dời đô, kế vụng, khóc chuyện Bàn Canh
Bình vàng bị mẻ, biết hàn gắn làm sao
Nên biết ngọc còn đợi giá, chứ không phải bị xem rẻ đâu.
 
 

Dịch thơ
NỖI LÒNG
 
Bao lần tưởng chết lại hồi sinh
Mờ mịt quê hương biết mấy tình
Vọng tưởng trời Nam đầu mãi bạc
Nằm dầm quán Bắc mộng càng kinh
Tài thua Lý Bật đau thời nước
Kế kém Bàn Canh tủi phận mình
Đã mẻ âu vàng sao gắn lại
Ngọc còn đợi giá chẳng nên khinh!

Đà Nẵng 12/1/2024.
Hồ Văn Chi
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
---------------------------------------------------------------

1. Lý Bật (494-557) là tướng lĩnh, khai quốc công thần nhà Tây Nguỵ, nhà Bắc Chu - Trung quốc.
2. Bàn Canh: Vua thứ 19 nhà Thương, Trung Quốc, lên ngôi 1402 TCN, mất 1374 TCN, đã nhiều lần dời đô đến vùng đất tốt hơn.

 

 

tin tức liên quan