Điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho 4 đối tượng

Ngày đăng: 07:50 19/05/2018 Lượt xem: 565


Điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho 4 đối tượng                                                  Nguồn:Báo Điện tử An Ninh Thủ Đô
 

Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

 
Điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho 4 đối tượng
 

Theo đó, các đối tượng được áp dụng gồm: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16-3 -2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng trước ngày 1-7-2018.

Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 10 - 2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 -10 - 2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 -1 -1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng trước ngày 1 -7 -2018.

Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 4-8 -2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 6-5- 2010 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng trước ngày 1-7- 2018.

Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng trước ngày 1 -7-2018.

Từ ngày 1 -7 -2018, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của 4 đối tượng nêu trên được tăng thêm 6,92% so với mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng tại tháng 6-2018.

Cụ thể: Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng từ tháng 7-2018 = Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 6 năm 2018 x 1,0692.

Ví dụ: Ông A, có mức lương hưu tháng 6-2018 là 4.200.000 đồng/tháng. Mức lương hưu của ông A từ tháng 7 năm 2018 được điều chỉnh như sau: 4.200.000 đồng/tháng x 1,0692 = 4.490.640 đồng/tháng.

tin tức liên quan