Về độ tuổi của lãnh đạo Hội

Ngày đăng: 09:10 04/11/2019 Lượt xem: 2.256
VỀ ĐỘ TUỔI CỦA LÃNH ĐẠO HỘI

   Vừa qua Sở Nội vụ một số địa phương khi ra quyết định cấp giấy phép cho Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (Hội TSVN) của địa phương tổ chức Đại hội đã yêu cầu nhân sự Chủ tịch Hội không được quá 70 tuổi. Yên cầu trên đã gây khó khăn về nhân sự cho Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh nói chung. 
    Ngày 12/9/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có công văn số 58/KL/TW, thông báo Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về độ tuổi tham gia công tác Hội.
    Thông báo nêu rõ
"...Tuổi tham gia lần đầu hoặc tái cử tham gia làm lãnh đạo các hội (Chủ tịch, Phó Chủ tịch hội) không quá 65 tuổi. trường hợp đặc biệt không quá 70 tuổi do cấp thẩm quyền xem xét, quyết định, nhưng chỉ áp dụng đối với Chủ tịch hội (có năng lực, có uy tín cao và đủ sức khỏe để làm việc) của các hội có đảng đoàn, có tính đặc thù..."
     Hội TSVN là hội xã hội và tự nguyện, không phải là hội có thành lập đảng đoàn và không phải là hội đặc thù (được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động). Vì vậy, không thuộc sự điều chỉnh của thông báo kết luận ý kiến của Ban Bí thư tại thông báo số 58/KL/TƯ ngày 12/9/2019.
     Hội, Ban Liên lạc các địa phương có vướng mắc với cơ quan Nội vụ về độ tuổi của lãnh đạo Hội thì nghiên cứu kỹ văn bản này và có thể phô tô bản Kết luận này của Ban Bí thư dưới đây để làm việc với cơ quan Nội vụ.
      Rất mong được các đồng chí quan tâm.

     
Ban Tuyên truyền - Thi đua.

tin tức liên quan