DANH SÁCH ỦNG HỘ NHẮN TIN TRI ÂN CHIẾN SỸ TRƯỜNG SƠN (ngày 27/7/2020)

Ngày đăng: 02:38 03/08/2020 Lượt xem: 48
DANH SÁCH ỦNG HỘ NHẮN TIN
TRI ÂN CHIẾN SỸ TRƯỜNG SƠN
(ngày 27/7/2020)

 
TT Họ và tên/Đơn vị Địa chỉ Số tiền
1 Công ty Vạn Xuân Đà Nẵng 200.000.000
2 Gia đình cố Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên Hà Nôị 100.000.000
3 Công ty Cát Việt Hà Nội 20.000.000
4 Nguyễn Thị Bình TP Hồ Chí Minh 20.000.000
5 Tập đoàn Long Biên Hà Nội 10.000.000
6 Công ty Cổ phần Đầu tư KD & phát triển nhà Hà Nội 10.000.000
7 Công ty IBF Hà Nội 10.000.000
8 Công ty 99 – Trường Sơn Hà Nội 10.000.000
9 Hội Doanh Nhân Trường Sơn Hà Nội 10.000.000
10 Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Đạt Hà Nội 10.000.000
11 Thiếu tướng Hoàng Kiền Hà Nội 10.000.000
12 Hội Trường Sơn Sư đoàn 571 Hà Nội 5.000.000
13 Hội Trường Sơn Sư đoàn 470 Hà Nội 3.000.000
14 Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung Hà Nội 3.000.000
15 Bộ Tư lệnh Binh đoàn 12 Hà Nội 2.000.000
16 Bộ Tư lệnh Công binh/BQP Hà Nội 2.000.000
17 Hội Trường Sơn Bộ Tham mưu Hà Nội 2.000.000
18 BLL Ngành Vận chuyển Hà Nội 2.000.000
19 BLL Ngành Quân lực Hà Nội 2.000.000
20 BLL Ngành Quân giới Hà Nội 2.000.000
21 BLL Công ty 492 Trường Sơn Hà Nội 1.000.000
22 BLL Viện KSTK Trường Sơn Hà Nội 1.000.000
23 Thiếu tướng Võ Sở Cơ quan Hội 1.000.000
24 Đồng Thị Mai Cơ quan Hội 1.000.000
25 Phạm Văn Chiến Lào Cai 1.000.000
26 Nguyễn Bắc Sơn Lào Cai 1.000.000
27 Hoàng Anh Tuấn Cơ quan Hội 500.000
28 Trần Văn Phúc Cơ quan Hội 500.000
29 Nguyễn Văn Ninh Cơ quan Hội 500.000
30 Đặng Công Huynh Cơ quan Hội 500.000
31 Phạm Thành Long Cơ quan Hội 500.000
32 Nguyễn Đức Thuận Hà Nội 500.000
33 Lê Thị Vọng Hương Hà Nội 500.000
34 Trần Vinh Binh đoàn 12 500.000
35 Phùng Tiến Cứ Hà Nội 300.000
36 Ngân Chài Hà Nội 200.000
37 Vũ Trình Tường Cơ quan Hội 200.000
38 Thái Khắc Thế Cơ quan Hội 200.000
39 Đặng Sơn Cơ quan Hội 200.000
40 Hoàng Như Ới Cơ quan Hội 200.000
41 Thái Sầm Cơ quan Hội 200.000
42 Bùi Hoàng Kim Cơ quan Hội 200.000
43 Ngô Quốc Quỳ Cơ quan Hội 200.000
44 Nguyễn Văn Quyết Cơ quan Hội 200.000
45 Phạm Sinh Cơ quan Hội 200.000
46 Ngô Thị Tuyết Cơ quan Hội 200.000
47 Nguyễn Gia Cam Cơ quan Hội 200.000
48 Tô Thị Dung Cơ quan Hội 200.000
49 Đoàn Ngọc Hùng F 470, Hà Nội 200.000
50 Đặng Thị Hoa Cơ quan Hội 200.000
51 Phương Văn Quyền Binh đoàn 12 200.000
52 Nguyễn Văn Tạo Cơ quan Hội 100.000
53 Đoàn Danh Bình Cơ quan Hội 100.000
54 Tạ Thị Rơi Cơ quan Hội 100.000
55 Không có tên Hà Nội 2.300.000
   
                                           Cộng
   
450.100.000
 

tin tức liên quan