Hội TS Việt Nam chúc Tết cán bộ, hội viên cả nước

Ngày đăng: 06:38 29/01/2022 Lượt xem: 441

HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN - ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM
CHÚC TẾT CÁN BỘ, HỘI VIÊN CẢ NƯỚC
      CHÚC CÁC ĐỒNG CHÍ SỨC KHỎE - AN TOÀN TRƯỚC COVID-19 - TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỐT ĐẸP 2 NHIỆM VỤ: PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN VÀ HOẠT ĐỘNG TÌNH NGHĨA TRƯỜNG SƠN; XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỘI NGÀY MỘT TỐT ĐẸP; GHI NHIỀU DẤU ẤN MỚI TRÊN CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN. CHÚC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ III CỦA HỘI TIẾN HÀNH THUẬN LỢI VÀ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP!

       BAN CHẤP HÀNH  HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAMtin tức liên quan